Administracja publiczna w Europie małych ojczyzn


Administracja publiczna w Europie małych ojczyzn

Autor: Karol Kiczka

  0,00 zł 0,00 zł 0.0 PLN

  0,00 zł

  Ta kombinacja nie istnieje.


  Ze wstępu prof. UWr dra hab. Karola Kiczki
  Tematyka administracji publicznej jest od dawna – podstawowym i trwałym – obszarem zainteresowania przynależnym do nauk prawnych: zwłaszcza nauki prawa administracyjnego oraz nauki o administracji. Powyższe ma zasadne odzwierciedlenie w treściach kształcenia przewidzianych dla kierunków studiów: prawo i administracja. Niemniej wzmiankowana materia jest w pewnym zakresie również obiektem – subsydiarnego – zainteresowania badaczy i praktyków z poza prawoznawstwa, co w szczególności ukazuje niniejszy tom. Opracowania zawarte w niniejszej publikacji są przede wszystkim pokłosiem Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Administracja publiczna w Europie Małych Ojczyzn – odbytej w Poznaniu w dniach 5-6 czerwca 2008 r., zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu […]. Prezentowane wypowiedzi mają za główny przedmiot swoich rozważań właściwe aspekty organizacji i działalności administracji publicznej w obecnych warunkach ustrojowych. Odnoszą się
  one nie tylko do wybranych zagadnień prawa krajowego i prawa unijnego. Autorzy starają się naświetlić określone zjawiska z perspektywy uprawianych dyscyplin naukowych lub spostrzeżeń płynących z oglądu funkcjonowania praktyki administracji publicznej. Zróżnicowany charakter składowych niniejszego tomu potwierdza, że administracja publiczna jako konstrukcja prawa przedmiotowego oraz narosłego wokół niej doświadczenia prawnego była i może być […] przedmiotem zainteresowania z wielu stron.


  Ilość stron:
  ISBN/ISSN: 978-83-60038-09-3