Andrzej Nowakowski, Kontrola i nadzór spółdzielni przez jej członków oraz organy samorządowe


Andrzej Nowakowski, Kontrola i nadzór spółdzielni przez jej członków oraz organy samorządowe

Autor:

  26,00 zł 26,00 zł 26.0 PLN

  26,00 zł

  Ta kombinacja nie istnieje.


  Kontrola oraz, w mniejszym zakresie, nadzór są pojęciami, którymi
  posługiwało i w dalszym ciągu posługuje się ustawodawstwo spółdzielcze w
  tekstach wszystkich polskich ustaw spółdzielczych, począwszy od ustawy z
  1920 r., aż do obecnie obowiązującej (wielokrotnie zmienianej) ustawy z
  1982 r. Podobnie jest w aktach prawnych tzw. wewnętrznego prawa
  spółdzielczego, tj. w statutach spółdzielni, niezależnie od ich typu czy
  rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Problematyka kontroli
  działalności spółdzielni nie znalazła jednak dotąd szerszego opracowania
  w literaturze polskiego prawa spółdzielczego. Szczególnie odnosi się to
  do kontroli ze strony członków spółdzielni oraz pochodzących z grona
  członkowskiego samorządowych organów spółdzielni. […]Analiza rozwiązań
  prawnych, zarówno ustawowych, jak i statutowych […] zdaje się wskazywać
  na zupełnie wyraźną tendencję do sukcesywnego poszerzania członkowskich
  uprawnień kontrolnych. Na tym tle zjawiskiem nieco paradoksalnym jest
  systematycznie zwiększająca się liczba sporów i poszukiwanie ich
  rozstrzygnięcia przed sądem. Jeśli przyjrzeć się bliżej konkretnym
  sytuacjom, często okazuje się, że członkowie spółdzielni nie korzystali z
  przysługujących im na mocy statutu uprawnień kontrolnych, co mogło
  zmniejszyć skalę sporów kierowanych na drogę sądową lub nawet je
  wykluczyć. […]Punktem wyjścia dla rozważań zawartych w publikacji jest
  analiza bogatego materiału normatywnego. Uwzględniono tu przede
  wszystkim akty prawne rangi ustawowej, w tym również stosunkowo
  nieliczne rozporządzenia wykonawcze wydane na podstawie przepisów ustaw
  spółdzielczych. Względnie szeroką bazę badań analitycznych stanowiły
  również statuty spółdzielni różnych typów, będące podstawowym
  składnikiem tzw. wewnętrznego prawa spółdzielczego.


  Ilość stron:
  ISBN/ISSN: 978-83-60038-34-5