Kazimierz Denek, Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. [Cz. 2] Dydaktyka akademicka i jej efekty


Kazimierz Denek, Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. [Cz. 2] Dydaktyka akademicka i jej efekty

Autor:

  34,65 zł 34,65 zł 34.65 PLN

  34,65 zł

  Ta kombinacja nie istnieje.


  W naukach o edukacji odczuwa się nadal ukąszenie postmodernizmu.
  Skutkiem jego jest odrzucenie pojmowanej uniwersalnie prawdy, negowanie
  realności w rzeczywistości, zamazywanie związków przyczynowych między
  zdarzeniami, kontestowanie i przecieranie dróg kryzysowi wartości,
  upadek autorytetów, odpowiedź na pytanie innym pytaniem. Liczy się
  przede wszystkim dekonstrukcja. W postmodernizmie wszystko jest płynne i
  relatywne, podlegające modzie.Postmoderniści są silni sceptycyzmem
  wobec prawdy, mylonej z wiedzą. W sukurs przychodzi im w tym programowa
  ambiwalencja, filozoficzny antyfundamentalizm oraz metodologiczny
  abstrakcjonizm.Postmodernistyczna interpretacja wyników badań może
  służyć tylko i wyłącznie do uzasadniania dominującej opinii i punktów
  widzenia a nie do odkrywania prawdy obiektywnej lub absolutnej.Trzeba
  przywrócić edukacji i naukom o niej wartości, nadać w nich im właściwy
  sens. Jeszcze mocniej oprzeć edukację i nauki o niej na rzetelnych
  faktach i ich badaniu. Będzie to odpowiedzią na relatywistyczny chaos i
  niepewność kreowaną przez postmodernizm, w którym jedna wersja prawdy
  jest równie dobra jak sąsiednia.Z przedmowy prof. zw. dra hab. Andrzeja
  Radziewicza-Winnickiego
  Wszystkie refleksje i uwagi, które nasuną się Czytelnikom po lekturze
  nowej książki Kazimierza Denka będą bardzo ważne i skłaniać powinny – w
  co głęboko wierzę – do afirmującej zadumy i głębokiego respektu dla
  wieloletniej wytężonej pracy Autora. Credo sygnalizowanych pokrótce
  dokonań Profesora Kazimierza Denka sprowadza się do eksponowanego
  przeświadczenia, iż współczesny nauczyciel akademicki – członek
  społeczności uniwersyteckiej jest nie tylko reprezentantem świata nauki,
  lecz posiada także liczne i ważne zobowiązania dydaktyczne. Nasz Autor
  jest więc pełnym pasji poznawczej uczonym i oddanym ludziom dydaktykiem.
  Proponując Państwu lekturę niniejszej książki, wyrażam nadzieje, iż
  stanowić będzie ona inspirację do przebudowy tradycyjnej ideologii i
  często zaściankowego stanu zastanego w rodzimym szkolnictwie wyższym,
  świadomie prowadząc ku nowoczesności, tolerancji, pluralizmowi i
  demokratyzacji wiedzy, unikając przy tym fikcji, zakłamań, czy też
  powielania utartych kanonów.


  Ilość stron:
  ISBN/ISSN: 978-83-60038-26-0