Leonard Nowak, Problematyka kultury fizycznej w polskiej prasie zagranicznej środkowej Europy w latach 1918-1939


Leonard Nowak, Problematyka kultury fizycznej w polskiej prasie zagranicznej środkowej Europy w latach 1918-1939

Autor: 

  34,65 zł 34,65 zł 34.65 PLN

  34,65 zł

  Ta kombinacja nie istnieje.


  Z recenzji prof. zw. dr hab. Bernarda WoltmannaDzieje polonijnej kultury
  fizycznej, formalnie zapoczątkowane utworzeniem pierwszych gniazd
  sokolich w Chicago (USA) w 1887 r. i niewiele później w Europie (Odessa
  1888 r., Berlin 1889 r.), posiadają w rodzimej historiografii kultury
  fizycznej już dość szerokie odzwierciedlenie. Istniejące piśmiennictwo
  ilustruje zupełnie dobrze rozwój tego ruchu na świecie, zwłaszcza w
  środkowej Europie. Niektóre publikacje ukazują uwarunkowania jego
  ewolucji, a inne w obrębie działalności organizacyjnej.Żadna z książek
  nie spełnia jednak kryteriów opracowania syntetyzującego. Są one z
  reguły wyznacznikami do dalszych badań. Dotyczy to również publikacji na
  temat polskiej prasy na obczyźnie. Wśród tych ostatnich nie ma w ogóle
  pozycji obrazujących rolę dzienników i czasopism w zakresie wychowania
  fizycznego, sportu, turystyki i innych form rekreacji ruchowej w
  środowisku Polonii, w tym polonijnej młodzieży.Dlatego też dobrze się
  stało, że dr hab. prof. AWF Leonard Nowak to wyzwanie podjął, a wyniki
  swej eksploracji postanowił ukazać w postaci cząstkowej (bo ograniczonej
  do środkowej Europy i okresu międzywojennego) monografii tego problemu.
  Za tę inicjatywę należą Mu się słowa uznania.Wybrane fragmenty
  książki"Koleje losów Polski i warunki, w jakich odzyskała niepodległość,
  spowodowały, że poza granicami Rzeczypospolitej (w ich kształcie z lat
  1913-1922), w krajach ościennych znalazło się około 2,5 mln Polaków.
  Byli to zarówno mieszkańcy ziem należących do Polski już w zaraniu jej
  państwowego bytu, takich jak Śląsk, Krajna Złotowska, Powiśle, Warmia i
  inne, jak i koloniści – osadnicy z wieków średnich lub epoki wschodniej
  ekspansji XV-XVII w., do których doliczyć można także spolonizowanych
  obcoplemieńców (z Litwy, Białorusi, Ukrainy)"."Emigracja polska w
  zasadniczej masie udawała się do krajów, które stały na wyższym poziomie
  rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego, gdzie często ustabilizowały
  się już inne grupy narodowe emigrantów, osiadłe wcześniej. Przybywający
  na nowe miejsce zamieszkania spotykali się z odmiennymi warunkami pracy i
  życia. W Europie widziano w nich przede wszystkim tanią siłę roboczą,
  która po wykonaniu pewnych prac powróci na stare miejsce zamieszkania,
  pozostanie natomiast jedynie drobna część, która stopi się z większością
  dominującą na danym obszarze"."Należy stwierdzić, że ówczesna prasa
  polska wychodząca poza granicami kraju jest ważnym źródłem
  umożliwiającym poznanie historii Polaków na obczyźnie. Zawiera ona
  bogactwo faktów dotyczących życia polskiego, znajduje się w niej odbicie
  sytuacji ludności polskiej, nastrojów, jakie wśród niej panowały,
  kierunków politycznych i ideowych, jakie „pracy narodowej” usiłowały
  nadawać władze naczelne organizacji polskich.Redakcje polskich gazet i
  czasopism napotykały w swojej działalności na różnego rodzaju presje
  natury politycznej i prawnej. Rzutowało to na formy i treści publikacji,
  a uwidaczniało się również w tematyce kultury fizycznej, która należała
  do ważnych dziedzin działalności polskich organizacji. Wychowanie
  fizyczne, sport i turystyka miały w niej odegrać istotną rolę,
  zapobiegając odpływowi polskiej młodzieży do obcych narodowo
  organizacji"."Narodziny nowoczesnego ruchu sportowego w jego narodowych
  formach i we współpracy na polu międzynarodowym zbiegły się z pełnym
  rozwojem kapitalistycznego systemu gospodarczego i politycznego. Bogate
  tradycje tego ruchu stanowiły potężny ładunek wychowawczego
  oddziaływania na społeczeństwo polskie. Polski ruch sportowy rodził się
  bowiem w okresie zaborów. W działalności towarzystw gimnastycznych czy
  klubów sportowych tężyznę fizyczną traktowano jako jeden z ważnych
  elementów pracy patriotycznej, niepodległościowej".


  Ilość stron:
  ISBN/ISSN: 978-83-60038-13-0