Kazimierz Denek, Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. [Cz. 3] Przyszłość kształcenia nauczycieli


Kazimierz Denek, Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. [Cz. 3] Przyszłość kształcenia nauczycieli

Autor:

  30,45 zł 30,45 zł 30.45 PLN

  30,45 zł

  Ta kombinacja nie istnieje.


  Problematyka dotycząca nauczyciela akademickiego w systemie
  kształcenia, dokształcania i doskonalenia jest w naszym systemie
  edukacji pomijana, praktycznie nieobecna. Szczególnej troski wymaga
  zwrócenie uwagi na jego kompetencje. Dbałość o nie wymaga: inicjowania
  badań nad stanem profesjonalizmu, ustalenia kryteriów selekcji do zawodu
  pracownika naukowo-dydaktycznego, nastawienia na rozwój i zdefiniowania
  związanych z nim moralno-etycznych wymogów, stworzenia systemu
  ewaluacji aktywności naukowo-badawczej i
  dydaktyczno-wychowawczej.Osobowość nauczyciela to złożona i dynamiczna
  struktura. Obejmuje ona zespół cech psychicznych, postaw i nastawień.
  Dzięki nim nauczyciel wchodzi w różne interakcje ze swymi kolegami,
  uczniami i ich rodzicami. Jakość ich zależy w dużej mierze od
  kompetencji nauczycieli.Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie
  nauczycieli dla edukacji na wszystkich jej poziomach to problem złożony.
  Spowodowane to jest: ustawicznością reform systemu oświaty i
  szkolnictwa wyższego w Polsce, silnymi naciskami społeczeństwa na ten
  sektor usług społecznych, co pociąga za sobą ostrą polemikę dotyczącą
  funkcjonujących i proponowanych wzorców edukacji i formy kształcenia,
  dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Edukacja nauczycieli uwikłana
  jest w zjawiska tymczasowości i poszukiwań nowych rozwiązań. Odnosi się
  to do procesu kształcenia nauczycieli, jego zasad, celów, treści, metod,
  form i środków, czasu trwania pełnionych przez nich ról, niezbędnych
  kompetencji i strategii.Z przedmowy prof. zw. dra hab. Andrzeja
  Radziewicza-Winnickiego
  Wszystkie refleksje i uwagi, które nasuną się Czytelnikom po lekturze
  nowej książki Kazimierza Denka będą bardzo ważne i skłaniać powinny – w
  co głęboko wierzę – do afirmującej zadumy i głębokiego respektu dla
  wieloletniej wytężonej pracy Autora. Credo sygnalizowanych pokrótce
  dokonań Profesora Kazimierza Denka sprowadza się do eksponowanego
  przeświadczenia, iż współczesny nauczyciel akademicki – członek
  społeczności uniwersyteckiej jest nie tylko reprezentantem świata nauki,
  lecz posiada także liczne i ważne zobowiązania dydaktyczne. Nasz Autor
  jest więc pełnym pasji poznawczej uczonym i oddanym ludziom dydaktykiem.
  Proponując Państwu lekturę niniejszej książki, wyrażam nadzieje, iż
  stanowić będzie ona inspirację do przebudowy tradycyjnej ideologii i
  często zaściankowego stanu zastanego w rodzimym szkolnictwie wyższym,
  świadomie prowadząc ku nowoczesności, tolerancji, pluralizmowi i
  demokratyzacji wiedzy, unikając przy tym fikcji, zakłamań, czy też
  powielania utartych kanonów.


  Ilość stron:
  ISBN/ISSN: 978-83-60038-27-7