Jerzy Rotko, Ramowa dyrektywa wodna – analiza prawna


Jerzy Rotko, Ramowa dyrektywa wodna – analiza prawna

Autor:

  36,75 zł 36,75 zł 36.75 PLN

  36,75 zł

  Ta kombinacja nie istnieje.


  Uchwalenie w dniu 23 października 2000 r. dyrektywy 2000/60/WE
  Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy wspólnotowego
  działania w dziedzinie polityki wodnej stanowi przełomowy moment w
  rozwoju europejskiego prawa wodnego. Leżąca u jej podstaw koncepcja
  legislacyjna wywiera znaczący wpływ na ujednolicenie w państwach
  członkowskich systemu planowania, zarządzania i kontroli w gospodarce
  wodnej.Unifikujące ambicje dyrektywy realizowane są w pierwszej
  kolejności za pomocą zdefiniowanych celów operacyjnych, wśród których
  dominują cele środowiskowe, uzupełniane przez cele gospodarcze i
  społeczne. Instrumentalne wsparcie zapewniają z kolei dwa podstawowe
  dokumenty planistyczne dyrektywy, czyli program wodno-środowiskowy oraz
  plany gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy.Naukowym wyzwaniem
  stało się uporządkowanie i wyjaśnienie niezwykle rozbudowanych treści
  dyrektywy. Liczba polskich publikacji prawniczych poświęconych tej
  problematyce jest jednak niewielka. Odnieść można nawet wrażenie, że
  znacznie większe zainteresowanie dyrektywa ramowa wzbudziła wśród
  przedstawicieli nauk rolniczych.Niniejsza książka stanowi próbę
  podsumowania poglądów wypracowanych przez naukę prawa w przedmiocie
  implementacji ramowej dyrektywy wodnej. Omawiane w niej zapatrywania,
  oceny i koncepcje w większości zostały zaczerpnięte z monografii i
  artykułów opublikowanych w języku niemieckim. Korzystanie z nich
  znajduje swoje uzasadnienie z jednej strony w ich obfitości i
  różnorodności, z drugiej w historycznym i systemowym pokrewieństwie
  polskiego, niemieckiego i austriackiego prawa wodnego.Pracę zamykają
  wnioski, uwzględniające także potrzebę dokonania zmian w obowiązującym
  prawie, które ułatwić powinny prawidłowe, skuteczne i praktycznie
  użyteczne wdrożenie celów dyrektywy ramowej.


  Ilość stron:
  ISBN/ISSN: 978-83-60038-41-3