Pedagogika - studia I stopnia (kopiuj)
Pedagogika w WSPiA

Administracja - studia licencjackie

Kształcenie na kierunku Administracja – studia I stopnia trwa sześć semestrów (trzy lata) i kończy się napisaniem pracy dyplomowej (licencjackiej) oraz egzaminem dyplomowym. Absolwent studiów na kierunku Administracja uzyska wiedzę z zakresu administrowania różnymi strukturami rządowymi, samorządowymi, zawodowymi oraz instytucjami non profit w różnych sferach działania tych podmiotów. Realizowane programy nauczania przygotują także studentów do podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej.

Specjalności:

Administracja publiczna

Specjalność ta przygotowuje do pracy w strukturach administracji publicznej.

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Jest to wyzwanie dla osób odpowiedzialnych, rozumiejących istotę szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa. Ukończenie specjalności pozwoli na swobodne funkcjonowanie w sytuacjach mających wpływ na stan bezpieczeństwa osób i mienia.

Administracja w wymiarze sprawiedliwości

Specjalność umożliwia uzupełnienie wiedzy pracownikom sądu i prokuratury, jak i przygotowuje do pracy w wymiarze sprawiedliwości.

Zarządzanie W Hotelarstwie

 

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci będą mogli ubiegać się o pracę między innymi w administracji rządowej i samorządowej, sądach i prokuraturze, urzędach skarbowych, policji, straży granicznej, straży pożarnej, żandarmerii wojskowej, straży ochrony kolei, służbie celnej, straży gminnej (miejskiej), agencjach detektywistycznych, agencjach ochrony osób i mienia, fundacjach, stowarzyszeniach i instytucjach Unii Europejskiej.

Sprawdź również

Administracja - studia magisterskie


Pedagogika - studia I stopnia (kopiuj)
Pedagogika w WSPiA