Konferencja naukowa Niepodzielne zdrowie - interakcje ze zdrowiem psychicznym
24 kwietnia 2024, Poznań (online)
Konferencja naukowa Niepodzielne zdrowie – interakcje ze zdrowiem psychicznym

24 kwietnia 2024, Poznań (online)

 

 

Poznańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych

zaprasza do udziału w konferencji naukowej Niepodzielne zdrowie – interakcje ze zdrowiem psychicznym

 

Zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną i opiekę psychiatryczną wzrasta od wielu lat. Pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie to wydarzenia, które przyczyniły się do zwiększenia poczucia zagrożenia, lęku i niepewności. Okres pandemii wymusił przyspieszenie przemian technologicznych w codziennym życiu, w pracy, szkolnictwie i lecznictwie. Konieczność adaptacji do tych przemian wpłynęła na funkcjonowanie społeczeństwa, oddziałując na trzy sfery zdrowia: fizyczną, psychiczną i społeczną.

Istotnym założeniem przyświecającym konferencji jest teza, że zdrowie jest niepodzielne. Zgodnie z definicją zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia, trzy sfery zdrowia (fizyczna, psychiczna i społeczna) wzajemnie się przenikają i oddziałują na siebie.

W sektorze zdrowia dostrzeżono potrzebę koordynacji opieki w chorobach somatycznych. Od października 2022 r. uruchomiono w podstawowej opiece zdrowotnej NFZ program opieki koordynowanej. Program ten spotkał się z dużo większym zainteresowaniem niż początkowo zakładano. W styczniu 2024 r. już dwa 2 tys. placówek POZ przystąpiło do tego projektu (ok. 30 proc. podmiotów).

Przedmiotem działania opieki koordynowanej są jednostki chorobowe wymagające współpracy terapeutycznej kilku specjalizacji lekarskich i innych zawodów medycznych. Potrzeba koordynacji dotyczy zwłaszcza pacjentów z wielochorobowością, którzy stanowią znaczącą część populacji. Dotychczas koordynacja świadczeń i współpraca w opiece nad pacjentem między przedstawicielami specjalności lekarskich i innych zawodów medycznych była realizowana nieefektywnie. Wprowadzenie programu opieki koordynowanej w 2022 r. to kluczowa zmiana w organizacji opieki podstawowej w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

Wyzwaniem, które nadal czeka na uwagę administracji ochrony zdrowia jest koordynacja opieki w chorobach somatycznych współistniejących z zaburzeniami zdrowia psychicznego, wymagająca włączenia do współpracy terapeutycznej psychologów i psychoterapeutów.

Wprowadzenie od 2020 r. w POZ świadczeń zdrowotnych na odległość stworzyło nowe możliwości dla koordynacji opieki i współpracy między lekarzami, innymi zawodami medycznymi i specjalnościami okołozdrowotnymi. W bliskiej przyszłości opieka terapeutyczna z wykorzystaniem międzyspecjalistycznych kadr i komunikacji medycznej na odległość to wielka szansa dla poprawienia jakości świadczeń zdrowotnych w systemie zdrowia w Polsce.

Szczególnie zachęcamy Autorów wystąpień do przygotowania prezentacji, w których aspekt zdrowia psychicznego jest badany i analizowany równolegle z aspektami zdrowia fizycznego lub społecznego, w wybranych populacjach klinicznych i segmentach społeczeństwa. Zachęcamy również do przygotowania prezentacji podkreślających możliwości i ograniczenia świadczeń zdrowotnych realizowanych na odległość.

Autorzy wystąpień prezentujących interakcje zdrowia fizycznego ze zdrowiem psychicznym lub społecznym, zgodnie z ideą niepodzielności zdrowia, zostaną zaproszeni do włączenia ich prac w planowane publikacje.

Zapraszamy Autorów wystąpień mieszczących się w następujących proponowanych obszarach tematycznych

·        Zdrowie psychiczne u pacjentów z chorobami somatycznymi.

·        Zdrowie psychiczne u pacjentów z niepełnosprawnością.

·        Rola opieki na odległość w chorobach somatycznych i zaburzeniach zdrowia psychicznego.

·        Zdrowie społeczne jako niedoceniany czynnik w diagnozie i terapii chorób somatycznych.

·        Znaczenie opieki nad osobistym zdrowiem psychicznym u pracowników zawodów medycznych.

Zapraszamy również do proponowania innych tematów wystąpień zgodnych z przewodnią ideą konferencji „niepodzielności zdrowia”.

Miejsce konferencji

Poznań – online.

Planowane publikacje

1) monografia/praca zbiorowa w wydawnictwie Poznańskiej Akademii  Medycznej NS im. Księcia Mieszka I oraz 2) publikacja w języku angielskim.

Rejestracja

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest zarejestrowanie się pod adresem:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jRk4PQQ3d0iscg_VUGynhLtI7cxRE4FOlEx1d42TCzFURUtEV0VITEFXWjc5Vkw4UzdPNU1LWTVXRC4u

Kontakt w sprawie konferencji: niepodzielnezdrowie@pam.poznan.pl

Formy uczestnictwa czynnego

·        wygłoszenie prezentacji 10-15 min. bezpośrednio w miejscu konferencji

·        wygłoszenie prezentacji 10-15 min. online

Formy uczestnictwa biernego

·        bezpośrednio w miejscu konferencji

·        online

Harmonogram terminów rejestracji, akceptacji i opłat

·        rejestracja udziału czynnego i zgłoszenie abstraktu             14.04.2024

·        informacja o akceptacji udziału czynnego                             21.04.2024

·        wniesienie opłat za udział czynny                                         14.04.2024

·        rejestracja udziału biernego, bezpośredniego                       21.04.2024

·        wniesienie opłat za udział bierny, bezpośredni                     21.04.2024

·        rejestracja udziału biernego, online                                       21.04.2024

·        przesłanie linków do udziału online                                       23.04.2024

·        zgłoszenie artykułu naukowego do publikacji            30.04.2024 (termin 1)

·        zgłoszenie artykułu naukowego do publikacji            31.05.2024 (termin 2)

Kryteria akceptacji zgłoszenia

Z uwagi na ograniczony czas konferencji, decyzje o włączeniu prezentacji do programu konferencji będą podejmowane na podstawie następujących kryteriów: 1) struktury treści i poprawności naukowej abstraktu, 2) zgodności tematu prezentacji z ideą konferencji, 3) kolejności zgłoszeń.

Koszty udziału w konferencji

·        udział czynny – 250 zł

(dla prezentacji współautorskich wymagana jest opłata jednego z autorów)

·        udział czynny dla studentów kierunków medycznych i okołozdrowotnych (lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo, fizjoterapia, farmacja, dietetyka, psychologia) – 100 zł

·        udział czynny dla pracowników i studentów PAM bezpłatnie

·        udział bierny bezpośredni dla osób spoza PAM – 50 zł

·        udział bierny bezpośredni dla  pracowników i studentów PAM bezpłatnie

·        udział bierny online dla wszystkich – bezpłatnie (wymagana rejestracja)

Uprawnienia uczestników w ramach opłat za udział czynny

·        Wygłoszenie prezentacji

·        Certyfikat poświadczający udział w konferencji i wygłoszenie  prezentacji

·        Możliwość opublikowanie artykułu  naukowego (po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnych recenzji) w monografii książkowej w wydawnictwie PAM

·        Możliwość zgłoszenia artykułu do publikacji w języku angielskim (po ustaleniu rodzaju publikacji i uzyskaniu pozytywnych recenzji)

Uprawnienia uczestników w ramach opłat za udział bierny bezpośredni

·        Uczestnictwo w sesjach online  

·        Catering (przerwy kawowe, lunch)

Opłata konferencyjna – konto

Konto bankowe konferencji: Santander Bank Polska S.A. 84 1090 1476 0000 0001 2146 9164 lub [subkonto w EUR)

Z dopiskiem: Niepodzielne zdrowie/ Indivisible Health,  imię i nazwisko

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski, dr inż. Włodzimierz Usarek prof. ANS, dr nauk wojsk. inż. Andrzej Bolewski prof. ANS, dr Anna Zbaraszewska prof. ANS, dr Piotr Warych, dr Barbara Jacennik, dr Barbara Wawak-Sobierajska, dr Grzegorz Bręczewski, prof. dra hab. n. med. Witold Szyfter.

Komitet Organizacyjny

dr Grzegorz Bręczewski, mgr Izabella Gruszczyńska, mgr Sława Gucia, Aleksandra Gąsiorowska, dr Barbara Jacennik, mgr Róża Sawala, dr Piotr Warych, dr Barbara Wawak-Sobierajska, dr Anna Zbaraszewska prof. ANS, Bartosz Zachwatowicz, Tomasz Siwiński

 

Zapraszamy! _______________________________________________________________________________________________________________
Partnerzy: 

 Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia
       Poznańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I

ANNOUNCEMENT

 

International conference April 24, 2024, Poznań (on-site and online)

 

 

 

Prince Mieszko I Medical Academy of Applied Sciences in Poznań

invites you to participate in the scientific conference

Indivisible health - interactions with mental health

 

The demand for psychological help and psychiatric care has been increasing for many years. The COVID-19 pandemic and the war in Ukraine are events that have contributed to an increased sense of threat, fear and uncertainty. The pandemic period forced the acceleration of technological changes in everyday life, at work, education and healthcare. The need to adapt to these changes influenced the functioning of society, affecting three spheres of health: physical, mental and social.

 

An important assumption of the conference is the thesis that health is indivisible. According to the definition of health by the World Health Organization, the three spheres of health (physical, mental and social) interpenetrate and influence each other.

 

The health sector has recognized the need to coordinate care for somatic diseases. From October 2022, a coordinated care program was launched in the National Health Fund's primary health care. This program met with much greater interest than initially expected. In January 2024, already 2 thousand primary health care facilities joined this project (approx. 30 percent of HCU units).

 

The focus of coordinated care are diseases that require therapeutic cooperation between several medical specialties and other medical professions. The need for coordination applies especially to patients with multi-morbidities, who constitute a significant part of the population. So far, coordination of services and cooperation in patient care between representatives of medical specialties and other medical professions has been ineffective. The introduction of the coordinated care program in 2022 is a key change in the organization of primary care in the health care system in Poland.

 

A challenge that still awaits the attention of health care administration is the coordination of care for somatic diseases coexisting with mental health disorders, which requires the inclusion of psychologists and psychotherapists in therapeutic cooperation.

 

The introduction of remote healthcare services in primary health care facilities from 2020 has created new opportunities for care coordination and cooperation between doctors, other medical professions and health-related specialties. In the near future, therapeutic care using interprofessional staff and distance medical communication is a great opportunity to improve the quality of health services in the health system in Poland.

 

We especially encourage Authors to submit presentation topics in which the aspect of mental health is examined and analyzed in parallel with aspects of physical or social health, in selected clinical populations and segments of society. We also encourage the Authors to prepare presentations highlighting the possibilities and limitations of remote health services.

 

Authors of presentations focusing on the interactions of physical health with mental or social health, in accordance with the idea of indivisibility of health, will be invited to submit their work for inclusion in planned publications.

 


The following proposed themes are particularly encouraged

 

• Mental health in patients with somatic diseases.

 

• Mental health in patients with disabilities.

 

• The role of remote care in somatic diseases and mental health disorders.

 

• Social health as an underestimated factor in the diagnosis and therapy of somatic diseases.

 

• The importance of personal mental health care for health care professionals.

 

 

We also invite Authors to propose other topics for presentations consistent with the main idea of the conference "indivisibility of health".

 

 

Conference location

Poznań – stationary and online

Planned publications

1)     A monographic book in Polish consisting of scientific articles published by the Medical Academy of Applied Sciences in Poznań, and 2) articles in English in scientific journals.

Registration

Required registration at: [link]

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jRk4PQQ3d0iscg_VUGynhLtI7cxRE4FOlEx1d42TCzFURUtEV0VITEFXWjc5Vkw4UzdPNU1LWTVXRC4u

Inquiries about the conference: niedzielnezdrowie@pam.poznan.pl

Active participation in conference

• 10-15 minute presentation in person at the conference venue

• 10-15 minute presentation online

Passive participation in conference

• in person at the conference venue

• online

Important dates for registration, acceptance notification and fees

• registration of active participation and abstract submission            March 31, 2024

• notification about acceptance of active participation                       April 7, 2024

• payment of fees for active participation                                          April 14, 2024

• registration of passive in person participation                                 April 21, 2024

• payment of fees for passive in person participation            April 21, 2024

• registration of passive online participation                                      April 21, 2024

• sending out links to online participants                    April 23, 2024

• submission of scientific articles for publication        April 30, 2024 (deadline 1)

• submission of scientific articles for publication        May 31, 2024 (deadline 2)

Application acceptance criteria

Due to the limited time of the conference, decisions about including presentations in the conference program will be made based on the following criteria: 1) the structure of the content and scientific quality of the abstract, 2) compliance of the presentation topic with the idea of the conference, 3) order of submissions.

Costs of participation in the conference

• active participation – PLN 250

(for co-authored presentations, a fee from one of the authors is required)

• active participation for students of medical and health-related fields (medical, nursing, midwifery, medical rescue, physiotherapy, pharmacy, dietetics, psychology) – PLN 100

• active participation for PAM employees and students – free of charge

• in person passive participation for participants from outside PAM – PLN 50

• in person passive participation for PAM employees and students – free of charge

• online passive participation for all – free of charge (registration required)

Active participants' privileges

• Inclusion of presentation in the conference program (accepted abstracts)

• Certificate confirming participation in the conference and giving a presentation

• Possibility to publish a scientific article in Polish (upon positive reviews) in a scientific book published by the PAM

• Possibility to submit an article for publication in English (upon positive reviews and determination of the type of publication)

Passive participants' privileges

• Participation in in-person and online conference sessions

• Catering (coffee breaks, lunch)

Conference fee – payment account

Conference bank account: Santander Bank Polska S.A. 84 1090 1476 0000 0001 2146 9164 or [sub-account in EUR)

Note in the transfer title “Indivisible Health, name and surname”

Organizing Committee

Grzegorz Bręczewski, Marcelina Gallus, Izabella Gruszczyńska, Sława Gucia, Barbara Jacennik, Róża Sawala, Piotr Warych, Barbara Wawak-Sobierajska, Anna Zbaraszewska

Scientific Committee

Bolesław Andrzejewski, Andrzej Bolewski, Anna Zbaraszewska, Piotr Warych, Barbara Jacennik, Barbaraawak-Sobierajska, Grzegorz Bręczewski

Honorary patronage:


Partners of the conference:

 Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia

       Poznańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I


The organizers are looking forward to your participation! 


Rozpoczęcie zajęć z histologii