Ratownictwo medyczne - studia I stopnia
Ratownictwo medyczne w PAM

Ratownictwo medyczne - studia licencjackie

Studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne trwają 3 lata (6 semestrów), w trakcie których student zyskuje fachową wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania ludzkiego organizmu, umiejętności oceny pacjenta i rozpoznawania stanów nagłych oraz podejmowania niezbędnych interwencji medycznych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Absolwent kierunku jest również przygotowany do realizacji działań z zakresu dydaktyki ratownictwa medycznego, zdrowia publicznego i organizacji systemu ochrony zdrowia. Znaczna część kształcenia prowadzona jest w formie zajęć praktycznych odbywających się w specjalistycznych, dobrze wyposażonych pracowniach oraz przy łóżku pacjenta, w placówkach klinicznych.

Kim jest ratownik?

Ratownik medyczny jest samodzielnym pracownikiem ochrony zdrowia wyspecjalizowanym w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Jest często pierwszą osobą udzielającą profesjonalnej pomocy medycznej ofiarom wypadków i nagłych, ciężkich zachorowań. Do zadań ratownika medycznego należy m.in. zabezpieczenie osób znajdujących się w miejscu zdarzenia, podjęcie niezbędnych medycznych czynności ratunkowych oraz bezpieczny transport pacjenta do oddziałów ratunkowych lub wyspecjalizowanych jednostek leczniczych.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent kierunku Ratownictwo Medyczne jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych, działających w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Centrach Zarządzania Kryzysowego, jednostkach Państwowej Straży Pożarnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i pozostałych służb mundurowych; w charakterze instruktora pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości, służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy; w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych.

  Ważne

Zgodnie z art. 10 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r., studenci, którzy zaczęli z dniem 1 października 2016 r. studia, są zobowiązani do podjęcia 6 - miesięcznej praktyki oraz objęci są Państwowym Egzaminem z Ratownictwa Medycznego.

Zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która rozpoczęła po dniu 30 września 2016 r. studia wyższe na kierunku studiów związanym z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego, obejmujące co najmniej 2455 godzin kształcenia i co najmniej 80 punktów ECTS w zakresie ratownictwa medycznego i uzyskała tytuł zawodowy licencjata oraz odbyła sześciomiesięczną praktykę oraz złożyła z wynikiem pozytywnym Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego, zwany dalej „PERM”.

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym


Sprawdź również

Administracja - studia magisterskie


Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia
Bezpieczeństwo Wewnętrzne w WSPiA