Filologia - studia I stopnia
Filologia w PAM

Filologia - studia licencjackie

Kształcenie na kierunku Filologia – studia I stopnia trwa sześć semestrów (trzy lata) i kończy się egzaminem dyplomowym. Kierunek obejmuje specjalność Filologia Angielska. Absolwenci studiów filologicznych będą legitymowali się zbliżoną do rodzimej znajomością języka specjalności na poziomie co najmniej
C1 (wg ESOKJ). Biegła znajomość języka będzie uzupełniona wiedzą o uczeniu się i nauczaniu języka obcego, a także znajomością literatury, historii i kultury kraju języka specjalności.

Specjalności:

Filologia angielska z modułem prawno-biznesowym

Absolwent zyskuje wiedzę i kompetencje przydatne w środowisku biznesowym, gdzie komunikacja w języku obcym odgrywa dużą rolę. Jest zaznajomiony z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstwa i z wiedzą z podstawowych dyscyplin prawa. Studenci realizują moduł przedmiotów prawnych oraz rozwijają w sposób szczególnie intensywny kompetencje komunikacyjne w zakresie języka biznesowego (zarówno z języka podstawowego, jak i dodatkowego). Umiejętności praktyczne doskonalą podczas praktyk odbywanych w kancelariach prawniczych, firmach lub instytucjach o zasięgu międzynarodowym.

Perspektywy zawodowe:

Zdobyta wiedza i interdyscyplinarne umiejętności pozwolą absolwentom studiów na podjęcie pracy w szeroko pojętym sektorze prawno-biznesowym na stanowiskach, które wymagają komunikacji w języku specjalistycznym, w tym kompetencji interkulturowych oraz podstawowej wiedzy.

Filologia angielska z kwalifikacjami nauczycielskimi

Absolwent jest merytorycznie i praktycznie przygotowany do prowadzenia zajęć z języka specjalności jako lektor. Studenci realizują moduł przedmiotów pedagogiczno-psychologicznych oraz dydaktycznych. Specyfikę zawodu nauczyciela poznają podczas praktyk odbywanych w przedszkolach i szkołach pod opieką swoich nauczycieli prowadzących oraz pod nadzorem doświadczonych metodyków i dydaktyków z ramienia ANSM.

Perspektywy zawodowe:

Studia stanowią podstawę, na której absolwent będzie rozwijał swoje kwalifikacje na studiach II stopnia. Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN ws. kwalifikacji nauczycielskich, obowiązującym od3 października 2023 r., nauczycielem specjalistą może zostać osoba, która ukończyła studia I i II stopnia lub jednolite studia magisterskie.


Czy po pedagogice musisz pracować w szkole?
Pedagogika w ANSM