Szczegóły oferty pracy

Umowa o pracę na zastępstwo nieobecnego urzędnika do Biura Obsługi Interesantów

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Poznań, Polska

Data dodania oferty:

13.07.2023

 

Praca

Opis oferty

Oferta pracy w ramach umowy o pracę na zastępstwo
Sąd Okręgowy w Poznaniu poszukuje osób zainteresowanych zatrudnieniem w ramach umowy o pracę na zastępstwo nieobecnego urzędnika do Biura Obsługi Interesantów
Od kandydatów wymagamy:
1. Posiadania wykształcenia co najmniej wyższego I stopnia.
2. Bardzo dobrej znajomości technik biurowych i obsługi komputera, w tym biegłego pisania na komputerze.
3. Nieposzlakowanej opinii i wysokiego poziomu kultury osobistej.
4. Umiejętności samodzielnego myślenia.
5. Odporności na stres, komunikatywności i zaangażowania.
6. Niekaralności.
Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1. Podanie i CV (zawierające informacje określone w art. 221 § 1 KP).
2. Wypełnione druki załączonych do oferty oświadczeń*:
• posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
• o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o zapoznaniu się z załączoną klauzulą informacyjną dla kandydata dot. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z jednoczesną zgodą na przetwarzanie tych danych,
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych
Miejsce pracy:
Poznań. Stanowisko pracy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zakres obowiązków:
czynności związane z obsługą interesantów Biura Obsługi Interesantów i Czytelni akt.
Z uwagi na charakter wykonywanych zadań, może zaistnieć konieczność poddania się procedurom sprawdzającym przez inne organy/służby w celu uzyskania niezbędnych upoważnień/uprawnień.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi: 3 878,- zł.
Dodatkowo oferujemy:
• dodatek za wieloletnią pracę - zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
• dofinansowanie zakupu okularów/soczewek korekcyjnych do pracy przy komputerze,
• trzynastą pensję - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do zgłoszenia kandydaci powinni dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
*zgodnie z załączonymi na stronie www.poznan.so.gov.pl (w zakładce oferty) wzorami
Informacja o sposobie dostarczenia oferty
Zgłoszenie z dopiskiem „umowa na zastępstwo nieobecnego urzędnika”
należy przesłać na adres:
Sąd Okręgowy w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 2, 61 - 736 Poznań
lub złożyć w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Poznaniu
Rekrutacja ciągła - z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się telefonicznie.
Podpis osoby upoważnionej
Dyrektor Sądu Okręgowego w Poznaniu
Piotr Pietryga
Uwaga:
Dokumentacja złożona w celach rekrutacyjnych przechowywana jest przez okres 1 roku.
W przypadku nie odebrania niniejszej dokumentacji, po upływie tego okresu dokumenty będą podlegały zniszczeniu.
Informujemy również, że od dnia 25 maja 2018 r. zastosowanie ma rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”.
Nowe przepisy zmieniają podejście do ochrony danych osobowych i nakładają na administratorów danych nowe obowiązki, przyznając jednocześnie nowe prawa osobom, których dane dotyczą.Oświadczenie
1. Oświadczam, że nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Oświadczam, że nie jestem karany/na za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
3. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
………………………………….
(data i czytelny podpis)

Sąd Okręgowy w Poznaniu ul. Hejmowskiego 2, 61-736 Poznań
Klauzula Informacyjna dla kandydata na pracownika
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że:
1. 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Sąd Okręgowy w Poznaniu (61-736 Poznań, ul. Stanisława Hejmowskiego 2) reprezentowany przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu i/lub Dyrektora tego Sądu (każdy w zakresie realizowanych zadań i kompetencji).
Dane kontaktowe administratorów danych, o których mowa powyżej:
• Prezesa Sądu Okręgowego - telefon - (61) 62 83 002,
adres e-mail: sekr.prez@poznan.so.gov.pl
• Dyrektora Sądu Okręgowego - telefon - (61) 62 83 004,
adres e-mail: dyrektor@poznan.so.gov.pl
2. Inspektorem ochrony danych w Sądzie Okręgowym w Poznaniu jest Pan Robert Buda – iod@poznan.so.gov.pl nr telefonu – 61 62 83 233. Wszelkie późniejsze zmiany będą znajdować się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Poznaniu pod adresem: www.poznan.so.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacji i / lub przeprowadzenia stosownego konkursu na wolne stanowisko, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b wskazanego powyżej rozporządzenia.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres 1 roku od daty wpływu aplikacji do Sądu lub od daty utworzenia listy rezerwowej – w przypadku przeprowadzenia stosownego konkursu.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Cofnięcie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie wiązało się z rezygnacją z nawiązania stosunku pracy.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko osoby, jednostki lub instytucje upoważnione do tego z mocy prawa.
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sąd Okręgowy
w Poznaniu moich danych osobowych, zgromadzonych w procesie rekrutacji i/lub w celu przeprowadzenia postepowania konkursowego przez okres 1 roku od daty wpływu aplikacji do Sądu Okręgowego w Poznaniu lub od daty utworzenia listy rezerwowej.
Jednocześnie potwierdzam, że zapoznałem się z przysługującymi mi prawami, które zawarte są
w Klauzuli Informacyjnej, umieszczonej na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Poznaniu: www.poznan.so.gov.pl
Mam również świadomość możliwości wycofania udzielonej zgody w stosunku do danych, przekazanych na potrzeby rekrutacji.
(miejscowość, data) (czytelny podpis kandydata)
*wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez Sąd Okręgowy w Poznaniu moich danych osobowych, zgromadzonych w procesie rekrutacji i/lub w celu przeprowadzenia postepowania konkursowego do wykorzystania ich na potrzeby przyszłych rekrutacji.
(miejscowość, data) (czytelny podpis kandydata)
* Odpowiednio skreślić

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sąd Okręgowy w Poznaniu moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Zgoda obejmuje przetwarzanie wszystkich załączonych przeze mnie dokumentów aplikacyjnych, także w zakresie wykraczającym poza niżej wskazane dane wynikające z art. 221§1 Kodeksu pracy:
1. imię (imiona) i nazwisko;
2. datę urodzenia;
3. dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
4. wykształcenie;
5. kwalifikacje zawodowe;
6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
a załączonych przeze mnie świadomie i dobrowolnie.
(miejscowość, data) (czytelny podpis kandydata)

Adres składania aplikacji:

 

Obszerne informację i wykaz dostępnych ofert pracy w pdf: 
- w języku polskim, 
- w języku angielskim.