Szczegóły oferty pracy

Praca Urzędnika w Sądzie Rejonowym

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Poznań, Polska

Data dodania oferty:

 

Staż

Opis oferty

,dnia roku
OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ
Ja, niżej podpisany/a
(imię i nazwisko)
oświadczam, iż zapoznałam/cm się z załączoną klauzulą informacyjną sporządzoną na podstawie
art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO).
czytelny podpis
, dnia roku
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja, niżej podpisany/a
(imię i nazwisko)
wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Sąd Rejonowy Poznań — Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1 a, 61 — 729 Poznań moich danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i/lub w procesie przyszłych rekrutacji:
a) nie dłużej niż rok od daty umieszczenia mojego imienia i nazwiska na liście rezerwowej,
b) nie dłużej niż 4 miesiące od daty wpływu oferty o ile nie zaistnieje sytuacja przewidziana w ppkt.a..
Sąd zastrzega sobie prawo do usunięcia przekazanych danych osobowych przed upływem okresu, o którym mowa powyżej, o ile ustanie potrzeba przetwarzania danych, do celu dla którego wyrażona jest niniejsza zgoda.
Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili przez Pana/ Panią wycofana.
czytelny podpis

Adres składania aplikacji:

 

Obszerne informację i wykaz dostępnych ofert pracy w pdf: 
- w języku polskim, 
- w języku angielskim.