Książka przykład


Książka przykład

Autor:  Małgorzata Cywińska

  0,00 zł 0,00 zł 0.0 PLN

  0,00 zł

  Ta kombinacja nie istnieje.


  Ze wstępu Redaktor naukowej tomu

  W literaturze pedeutologicznej wśród analizowanych problemów związanych z nauczycielem znajdujemy rozważania dotyczące funkcji zawodowych nauczycieli, ich kształcenia, pojmowania roli zawodowej nauczyciela i dylematów związanych z jej pełnieniem. Rozpatrujemy trudności pracy nauczyciela i kwestie jego profesjonalizmu oraz tożsamości zawodowej tej kategorii osób. W związku z powyższym często próbujemy odpowiedzieć na pytania: Jaki jest nauczyciel współczesności? Jaki być powinien? Jakie powinno być jego kształcenie, aby przystawało do wymogów otaczającej rzeczywistości? Jaki jest zakres i poziom pełnienia funkcji zawodowych przez nauczycieli? Czy są oni właściwie przygotowani do ich pełnienia? Jakie są trudności i dylematy tego zawodu? Na ile współczesny nauczyciel jest profesjonalistą? Pytania te wynikają z troski o poziom edukacji społeczeństwa, o losy transformacji oświatowej wyznaczającej biografię jednostek, ich możliwości samourzeczywistniania w nieustannie przeobrażającym się świecie. Pytania te były też inspiracją dla autorów tekstów zawartych w niniejszej publikacji, którym składam serdeczne podziękowania za zabranie głosu w dyskusji nad złożonością zawodu nauczyciela i jego kompetencji. Wpisują się one w rozległą debatę dotyczącą pracy zawodowej nauczyciela.Z recenzji prof. dr hab. Ireny Adamek

  Spluralizowane i zmienne społeczeństwa wymagać będą od nauczyciela rozumienia występowania zderzania się różnych, odmiennych definicji pojęć związanych z edukacją, a co za tym idzie kształcenia zdolności ich redefiniowania, a także rozumienia przypisywanych im po nowemu zachowań i czynności. I tu pojawia się problem jego kompetencji […]. Jest to temat ważny, gdyż jak powiedział polski pedagog takie będą Rzeczypospolite jakie jest młodzieży chowanie, a to chowanie w głównej mierze zależy od tego, jakich pedagogów spotka w szkolnej edukacji. Stąd dobrze się stało, że podjęto badania w tym zakresie. Prezentowana […] monografia wieloautorska zawiera teksty dotyczące tego obszaru dyskursu […].Z przedmowy prof. dra hab. Kazimierza Denka

  Być nauczycielem. Kompetencje współczesnego nauczyciela to pozycja, która skierowana jest przede wszystkim do pedagogów, a także studentów pedagogiki. Może po nią sięgnąć także młodzież studiująca dyscypliny pokrewne, bo jak wynika z istoty pedagogiki, jest ona otwarta na filozofię, socjologię, antropologię, ekonomikę kształcenia, psychologię, teologię i medycynę [...]. Dlatego można oczekiwać, że książka ta zasili listę lektur na większości kierunków humanistycznych i społecznych. Daje ona Czytelnikowi możliwość zmierzenia się z problemami zawartymi w jej tytule bez zbędnych ozdobników, lecz sumiennie, przejrzyście i zgodnie z aktualnym stanem wiedzy na temat kompetencji nauczyciela.W konkluzji należy zauważyć, że lektura tej publikacji pozwala na dialog z jej treścią, wzbudza poznawczy niepokój, skłania do przemyśleń. Jest zaproszeniem do czytania aktywnego i pełnego refleksji. Proponuję skorzystać z tego zaproszenia, bo książka warta jest skupienia i namysłu.


  Ilość stron:
  ISBN/ISSN: 978-83-60038-43-7