Kompendium historii wychowania i edukacji Podręcznik dla pedagogów


Kompendium historii wychowania i edukacji Podręcznik dla pedagogów

Autor: 

  0,00 zł 0,00 zł 0.0 PLN

  0,00 zł

  Ta kombinacja nie istnieje.


  Historia wychowania odgrywa w kształceniu przyszłych pedagogów rolę
  niebagatelną, umożliwia bowiem zarówno poznanie przeszłości, jak i
  zrozumienie historycznych uwarunkowań współczesnych koncepcji i
  rozwiązań edukacyjnych. Już starożytni doceniali jej znaczenie, mówiąc:
  Historia magistra vitae est – „historia jest nauczycielką życia”,
  wyznaczając tym samym jej rangę. Świadcząc o naszej przeszłości i
  procesach społecznych (oraz edukacyjnych), pełni zarazem rolę nauki
  użytecznej pod względem praktycznym: reformy szkolnictwa poznawane u
  źródeł w historycznym ujęciu stają się bardziej zrozumiałe, wiedza na
  temat teorii wychowania ułatwia zrozumienie istoty wychowania jako
  funkcji społecznej, pedeutologia natomiast jest źródłem wiedzy o roli
  nauczyciela w tym procesie. […]Niniejszy podręcznik został opracowany
  głównie dla studentów pedagogiki i przedstawia ogólny zarys podstawowych
  treści z historii wychowania, wraz z wykazem literatury podstawowej i
  pomocniczej, ułatwiającej studiowanie przedmiotu. W zakresie historii
  wychowania brakuje zwięzłych materiałów obejmujących całościowo
  problematykę poruszaną w ramach tego przedmiotu ze względu na jej
  obszerność, przez co studenci zmuszeni są do korzystania z wielu źródeł,
  by opracowywać poszczególne tematy. Podręcznik ten ma na celu
  ukierunkowanie przyszłych pedagogów w zakresie merytorycznym oraz
  uszczegółowienie wymaganej wiedzy. Kandydat na wychowawcę powinien
  bowiem posiąść wiedzę i umiejętności z zakresu wartościowania, oceniania
  słuszności zjawisk i poglądów pedagogicznych, powinien poznać
  przeszłość, aby lepiej rozumieć współczesność i skuteczniej działać w
  teraźniejszości.


  Ilość stron:
  ISBN/ISSN: 978-83-60038-37-61