Medycyna Estetyczna - Rekrutacja

Rekrutację na rok akademicki 2024/2025 rozpoczynamy w dniu 1.04.2024 i kończymy w dniu 30.09.2024. Dysponujemy tylko 20 miejscami studenckimi, dlatego będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Prosimy o wypełnienie elektroniczne i przesłanie (Wstępnego kwestionariusza przyjęcia na studia) na adres krzywach@poczta.fm - do kierownika studiów - dr n. med. Krzysztofa Wachala. W temacie wiadomości prosimy wpisać: "Wstępnego kwestionariusza przyjęcia na studia Medycyna Estetyczna rocznik 2024/2025". Prosimy o sprawdzenie otrzymania potwierdzenia odbioru wiadomości z nadesłanym wstępnym kwestionariuszem. Po rejestracji prześlemy instrukcję w sprawie dalszej procedury rekrutacyjnej. Po przejściu procesu kwalifikacyjnego kandydaci mogą dopełnić wymogi formalne.

Dysponujemy 20 miejscami szkoleniowymi, w przypadku, gdy liczba osób aplikujących przekroczy tę liczbę, rekrutacja zostanie zakończona.


CZESNE:

Opłata za dwa semestry nauki wynosi 14.000,- zł brutto. Studia trwają cztery semestry. Opłatę można wnosić za jeden semestr lub za dwa semestry, nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem zajęć. Opłatę za pierwszy semestr studiów należy uiścić nie później niż do 15.09.2024 roku. Brak wniesienia opłaty może prowadzić do skreślenia z listy studentów. 

WYMAGANIA PRAWNE:

Wszystkie osoby aplikujące na kierunek Medycyna Estetyczna powinny spełnić następujące kryteria:

 • posiadać dyplom ukończenia Uniwersytetu Medycznego lub Akademii Medycznej – Wydział Lekarski lub Stomatologiczny;

 • posiadać czynne prawo wykonywania zawodu lekarza (w przypadku prawa okresowo zawieszonego lub innych problemów prawnych konieczny jest bezpośredni kontakt z kierownikiem kierunku).

 • aktualne szczepienia WZW  t. B.

 • zapoznać się z wymaganiami Uczelni dotyczącymi bezpieczeństwa wykonywania zabiegów w ramach Kierunku Medycyna Estetyczna.

 • posiadać aktualną w dniu rozpoczęcia nauki polisę ubezpieczeniową dla lekarzy z opcją obejmującą wykonywanie zabiegów z zakresu medycyny estetycznej

Studia podyplomowe Medycyna Estetyczna przeznaczone są dla lekarzy, posiadających czynne prawo wykonywania zawodu. Brak ukończonej specjalizacji lekarskiej lub brak jej rozpoczęcia nie jest ograniczeniem dla rozpoczęcia studiów.

Celem studiów jest takie przygotowanie zawodowe naszych Absolwentów, które umożliwi im stworzenie później swojej, własnej, profesjonalnej praktyki z zakresu nowoczesnej medycyny estetycznej. Dlatego program naszych studiów wzbogaciliśmy w zajęcia z prawa medycznego, organizacji gabinetu czy marketingu. Starając się by uzyskana wiedza praktyczna pomogła w sprostaniu wymogom rynkowej konkurencji.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wstępny kwestionariusz

 • wypełnione podanie o przyjęcie na studia;

 • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów Uniwersytetu Medycznego lub Akademii Medycznej (Wydział Lekarski lub Stomatologiczny), (oryginał do wglądu)

 •  kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu)

 • kserokopia prawa wykonywania zawodu (oryginał do wglądu)

 • oświadczenie studenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych pobierz

 • aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy lub braku przeciwwskazań do studiowania

 • podpisana umowa o świadczenie usług edukacyjnych (po rejestracji umowa jest przesyłana na adres kandydata, po jej podpisaniu należy ją odesłać na adres: Centrum Medycyny Estetycznej - Dziekanat , ul. Bułgarska 55, 60-320 Poznań)

 • kopia polisy lekarskiej


DYSPONUJEMY:

 • trzema salami zabiegowymi, w tym jedną nową, otwartą w roku 2019 przystosowaną tylko do prowadzenia zajęć w zakresie medycyny estetycznej.

 • fantomami szkoleniowym umożliwiającymi symulowanie zabiegów z medycyny estetycznej.

 • w trakcie wykładów, seminariów i zajęć praktycznych uczestnicy studiów będą uzupełniać i rozszerzać wiedzę oraz zdobywać nowe umiejętności praktyczne.


EGZAMIN KOŃCOWY:
EGZAMIN MA MIEJSCE PO ZAKOŃCZONYCH DWÓCH LATACH NAUKI.

Zajęcia w szkole mają charakter modułowy, po każdym zakończonym module absolwenci uzyskują odpowiednie zaliczenia. Po zakończeniu całych studiów i zdanym egzaminie absolwenci uzyskują tytuł LEKARZA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ I ANTY-AGING.

WARUNKI UKOŃCZENIA DWULETNICH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MEDYCYNA ESTETYCZNA:

 • zaliczenie wszystkich bloków tematycznych,

 • udział w poszczególnych modułach dydaktycznych i warsztatach,

 • zdanie egzaminu końcowego

DYPLOM:

Świadectwo ukończenia dwuletnich studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi określonymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;