Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów


Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów

Autor: 

  36,75 zł 36,75 zł 36.75 PLN

  36,75 zł

  Ta kombinacja nie istnieje.


  Ze wstępu dr Doroty Czura-Kalinowskiej
  Publikacja ta jest zbiorem artykułów poświęconych zagadnieniom
  związanym z polubownym rozstrzyganiem sporów, których Autorzy, nie tylko
  uznani teoretycy, ale i praktycy, prezentują problematykę mediacji i
  arbitrażu, koncentrując się na różnych ich aspektach.Mediacja oraz
  arbitraż są wciąż niedocenionymi metodami rozstrzygania sporów, na co
  wskazują autorzy artykułów, a co związane jest m.in. z faktem, iż do
  2005 r. nie istniał nowoczesny system przepisów prawnych należycie
  zabezpieczających interesy stron, tj. umożliwiających wyegzekwowanie na
  drodze prawnej postanowień ugodowych. Stosunkowo zatem niedawno, ustawą z
  dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
  (Dz.U. 2005, Nr 178, poz. 1478), dodano do dotychczasowych przepisów
  kodeksu postępowania cywilnego część piątą o nazwie Sąd polubowny, a
  ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
  cywilnego i niektórych innych ustaw (Dz.U. 2005, Nr 172, poz. 1438)
  ustawodawca wprowadził do ww. przepisów instytucję mediacji. Zmiany
  wprowadzone powyższymi ustawami sprawiły, iż ugodom nadano moc prawną i
  mogą one stanowić tytuł wykonawczy.W niniejszym opracowaniu zawarto nie
  tylko refleksje nad istotą instytucji mediacji i arbitrażu, ale również
  rozważania dotyczące stosowania procedury arbitrażu oraz mediacji przy
  rozstrzyganiu konfliktów powstałych na gruncie prawa administracyjnego,
  gospodarczego i ich zastosowania w praktyce funkcjonowania organów
  administracji rządowej. W prezentowanym zbiorze publikacji uwzględniono
  nawet, z pozoru odległe od arbitrażu i mediacji, rozważania na temat
  wykorzystywania narzędzi właściwych dla teatru, odwołujące się do cech i
  umiejętności, jakie, obok wiedzy i wykształcenia, powinien posiadać
  arbiter sądu polubownego albo mediator w postępowaniu mediacyjnym, celem
  zawarcia ugody.


  Ilość stron:
  ISBN/ISSN: 978-83-60038-05-5