Kierunek Lekarski

Studia jednolite magisterskie

Wybierz kierunek Lekarski w ANSM i zdobądź zawód marzeń!

lekarz

Warunkiem ukończenia studiów
i uzyskania tytułu zawodowego lekarza jest złożenie z wynikiem pozytywnym wszystkich egzaminów i zaliczeń ujętych w programie studiów

profil ogólnoakademicki

Kierunek o profilu ogólnoakademickim, absolwenci otrzymują gruntowne przygotowanie do podjęcia 13-miesięcznego stażu podyplomowego oraz przystąpienia do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK.)

forma studiów

Kierunek Lekarski prowadzimy w formie stacjonarnej (studia dzienne)

12 semestrów

Studia na kierunku Lekarskim trwają dwanaście semestrów (sześć lat)

Opis kierunku

Dnia 13 kwietnia 2023 r. Minister Edukacji i Nauki prof. dr hab. Przemysław Czarnek udzielił Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu pozwolenia na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku "lekarskim".

Podczas pierwszych trzech lat nauki studenci uzyskają wiedzę z zakresu teoretycznych dyscyplin nauk medycznych (w ramach takich zajęć jak: anatomia, histologia, embriologia, biofizyka, biologia molekularna, biochemia z elementami chemii, fizjologia z elementami fizjologii klinicznej, cytofizjologia, genetyka, mikrobiologia, immunologia, patomorfologia, farmakologia z toksykologią, elementy patofizjologii). Po uzyskaniu niezbędnej podstawowej wiedzy studenci przystępują do zdobywania wiedzy z zakresu podstawowych dyscyplin klinicznych: pediatrii, chorób wewnętrznych, psychiatrii, chorób zakaźnych, neurologii, neurochirurgii, ortopedii z traumatologią, urologii, laryngologii, okulistyki, ginekologii i położnictwa.

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje będą wykorzystywane oraz poszerzane poprzez realizację przez studentów praktyk zawodowych w podmiotach leczniczych, a także podczas grupy zajęć praktycznego nauczania klinicznego, które odbywają się w ramach szóstego roku studiów. 

Absolwent studiów na kierunku Lekarskim będzie przygotowany do podjęcia 13-miesięcznego stażu podyplomowego oraz przystąpienia do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK.). Po odbyciu stażu oraz zdaniu LEK, absolwent uzyskuje prawo wykonywania zawodu lekarza, które uprawnia do podjęcia pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach akademickich, instytucjach naukowo-badawczych, urzędach administracji państwowej, sanatoriach oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej. 

Uzyskanie tytułu zawodowego lekarza, otworzy absolwentom drogę do szkolenia specjalizacyjnego w szczegółowych specjalnościach lekarskich oraz możliwość dalszego rozwoju naukowego poprzez podjęcie studiów podyplomowych i doktoranckich.


Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek lekarski rozpoczyna się dnia 8 maja 2023 r.
Wszystkie chętne osoby (nawet te, które nie mają jeszcze świadectwa maturalnego) mogą już od 8 maja składać dokumenty. Warunkiem rezerwacji miejsca jest złożenie podania o przyjęcie na studia oraz po złożeniu dokumentów uiszczenie bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 2 200 zł w Dziale Rekrutacji.

Rekrutacja będzie odbywała się w trzech terminach:

 • I tura do 10 lipca,

 • II tura do 10 sierpnia,

 • III tura do 10 września.

Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku wyczerpania liczby miejsc rekrutacja może zakończyć się wcześniej. 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia powinien legitymować się pozytywnym wynikiem egzaminu maturalnego oraz posiadać kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia to jest: 

 • posiadać ugruntowaną wiedzę z zakresu biologii, chemii i fizyki na poziomie szkoły średniej, 

 • reprezentować wysoką kulturę osobistą, 

 • mieć świadomość odpowiedzialności społecznej związanej z zawodem lekarza 

Pobierz     Zasady kwalifikacji na kierunku lekarskim.

Pobierz    Zasady kwalifikacji dla osób posiadających maturę międzynarodową, europejską i cudzoziemców

Wykaz wymaganych dokumentów:
 • kopia świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu,

 • wypełniona ankieta osobowa - pobierz (405KB) (druk dostępny również w Uczelni),

 • 1 fotografia,

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

 • fotografia w postaci elektronicznej (na nośniku CD),

 • 2 koperty zaadresowane zwrotne,

 • biała papierowa teczka,

 • dokument potwierdzający aktualne dane osobowe w przypadku zmiany nazwiska.

 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do studiowania na kierunku lekarskim.


Komisja Rekrutacyjna

Zgodnie z Uchwałą nr 19/2022/2023 Senatu Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2023 r. powołuje się Komisję Rekrutacyjną na jednolite studia magisterskie na kierunku lekarskim na rok akademicki 2023/2024 w następującym składzie:

 • prof. dr hab. n. med. Witold Szyfter - Przewodniczący

 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Szczapa - Wiceprzewodniczący

 • dr n. med. Jerzy Nazar - Członek

 • dr Anna Gapińska - Członek

 • mgr Joanna Białas - Sekretarz

 • mgr Emilia Banaszak - Sekretarz

Opłaty

Opłata administracyjna: 85 zł (płatna po otrzymaniu decyzji)
Opłata wpisowa: 2 200 zł (płatna po złożeniu dokumentów)


Opłata za semestr
I semestr
II semestr
I rok 25 000 zł 25 000 zł
II rok 27 000 zł 27 000 zł
III rok 29 000 zł 29 000 zł
IV rok 31 000 zł 31 000 zł
V rok 35 000 zł 35 000 zł
VI rok 37 000 zł 37 000 zł

Czesne za I semestr płatne do dnia: 20.09.2023 r.

Czesne za II semestr płatne do dnia: 20.02.2024 r.

Kredyt na studia medyczne


Sprawdź!

Sprawdź też: 

Pielęgniarstwo - studia licencjackie
Sprawdź
Ratownictwo medyczne - studia licencjackie
Sprawdź
Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie
Sprawdź