Kierunek Lekarski

Studia jednolite magisterskie

Wybierz kierunek Lekarski w PAM i zdobądź zawód marzeń!

lekarz

Warunkiem ukończenia studiów
i uzyskania tytułu zawodowego lekarza jest złożenie z wynikiem pozytywnym wszystkich egzaminów i zaliczeń ujętych w programie studiów

profil ogólnoakademicki

Kierunek o profilu ogólnoakademickim, absolwenci otrzymują gruntowne przygotowanie do podjęcia 13-miesięcznego stażu podyplomowego oraz przystąpienia do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK.)

forma studiów

Kierunek Lekarski prowadzimy w formie stacjonarnej (studia dzienne)

12 semestrów

Studia na kierunku Lekarskim trwają dwanaście semestrów (sześć lat)

Opis kierunku

Dnia 13 kwietnia 2023 r. Minister Edukacji i Nauki prof. dr hab. Przemysław Czarnek udzielił Poznańskiej Akademii Medycznej im. Księcia Mieszka I w Poznaniu pozwolenia na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku "lekarskim".

Podczas pierwszych trzech lat nauki studenci uzyskają wiedzę z zakresu teoretycznych dyscyplin nauk medycznych (w ramach takich zajęć jak: anatomia, histologia, embriologia, biofizyka, biologia molekularna, biochemia z elementami chemii, fizjologia z elementami fizjologii klinicznej, cytofizjologia, genetyka, mikrobiologia, immunologia, patomorfologia, farmakologia z toksykologią, elementy patofizjologii). Po uzyskaniu niezbędnej podstawowej wiedzy studenci przystępują do zdobywania wiedzy z zakresu podstawowych dyscyplin klinicznych: pediatrii, chorób wewnętrznych, psychiatrii, chorób zakaźnych, neurologii, neurochirurgii, ortopedii z traumatologią, urologii, laryngologii, okulistyki, ginekologii i położnictwa.

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje będą wykorzystywane oraz poszerzane poprzez realizację przez studentów praktyk zawodowych w podmiotach leczniczych, a także podczas grupy zajęć praktycznego nauczania klinicznego, które odbywają się w ramach szóstego roku studiów. 

Absolwent studiów na kierunku Lekarskim będzie przygotowany do podjęcia 13-miesięcznego stażu podyplomowego oraz przystąpienia do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK.). Po odbyciu stażu oraz zdaniu LEK, absolwent uzyskuje prawo wykonywania zawodu lekarza, które uprawnia do podjęcia pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach akademickich, instytucjach naukowo-badawczych, urzędach administracji państwowej, sanatoriach oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej. 

Uzyskanie tytułu zawodowego lekarza, otworzy absolwentom drogę do szkolenia specjalizacyjnego w szczegółowych specjalnościach lekarskich oraz możliwość dalszego rozwoju naukowego poprzez podjęcie studiów podyplomowych i doktoranckich.


Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek lekarski rozpoczyna się dnia 1 marca 2024 r.
Wszystkie chętne osoby (nawet te, które nie mają jeszcze świadectwa maturalnego) mogą składać dokumenty. Warunkiem rezerwacji miejsca jest złożenie podania o przyjęcie na studia oraz po złożeniu dokumentów uiszczenie bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 2 200 zł w Dziale Rekrutacji.

Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku wyczerpania liczby miejsc rekrutacja może zakończyć się wcześniej. 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia powinien legitymować się pozytywnym wynikiem egzaminu maturalnego oraz posiadać kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia to jest: 

 • posiadać ugruntowaną wiedzę z zakresu biologii, chemii i fizyki na poziomie szkoły średniej, 

 • reprezentować wysoką kulturę osobistą, 

 • mieć świadomość odpowiedzialności społecznej związanej z zawodem lekarza 


  W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek lekarski, Komisja Rekrutacyjna przy podjęciu decyzji weźmie pod uwagę niżej wyszczególnione kryteria:
  - udokumentowany udział w wolontariacie w jednostkach medycznych,
  - ukończenie klasy o profilu medycznym w Liceum Ogólnokształcącym Mieszko przy ul. Świerzawskiej 18 w Poznaniu,
  - status absolwenta Poznańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I kierunków: Ratownictwo Medyczne, Pielęgniarstwo, Fizjoterapia.

Pobierz     Zasady kwalifikacji na kierunku lekarskim.

Pobierz    Zasady kwalifikacji dla osób posiadających maturę międzynarodową, europejską i cudzoziemców

Wykaz wymaganych dokumentów:
 • kopia świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu,

 • wypełniona ankieta osobowa - pobierz (405KB) (druk dostępny również w Uczelni),

 • 1 fotografia,

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

 • fotografia w postaci elektronicznej (na nośniku CD),

 • 2 koperty zaadresowane zwrotne,

 • biała papierowa teczka,

 • dokument potwierdzający aktualne dane osobowe w przypadku zmiany nazwiska.

 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku lekarskim.

Rok Studiów Opłaty za semestr Opłata za cały rok
I Rok 26 000 52 000
II Rok 28 000 56 000
III Rok 30 000 60 000
IV Rok 32 000 64 000
V Rok 36 000 72 000
VI Rok 38 000 76 000


Komisja Rekrutacyjna

Zgodnie z Uchwałą nr 3A/2023/2024 Senatu Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2023 r. powołuje się Komisję Rekrutacyjną na jednolite studia magisterskie na kierunku lekarskim na rok akademicki 2024/2025 w następującym składzie:

 • prof. dr hab. n. med. Witold Szyfter - Przewodniczący

 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Drews - Wiceprzewodniczący

 • dr n. med. Jerzy Szczapa - Członek 

 • mgr Joanna Białas - Sekretarz

 • Teresa Dłużewicz - Sekretarz


Kredyt na studia medyczne


Sprawdź!

Sprawdź też: 

Pielęgniarstwo - studia licencjackie
Sprawdź
Ratownictwo medyczne - studia licencjackie
Sprawdź
Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie
Sprawdź