STYPENDIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI W ROKU AKADEMICKIM 2022/23 (kopiuj)

W roku akademickim 2022/2023 Minister Edukacji i Nauki przyzna maksymalnie 840 stypendiów za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe. Wnioski w tej sprawie rektorzy mogą składać od 1 do 25 października. Maksymalna wysokość jednorazowo wypłaconego stypendium wyniesie 17 tys. zł.

Warunki przyznania stypendium

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki może otrzymać student, który wykazuje się:

  • znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub

  • osiągnięciami sportowymi.

Ponadto student musi spełniać następujące warunki:

  • w poprzednim roku akademickim (czyli 2021/2022) zaliczył rok studiów oraz

  • uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (czyli 2022/2023).

Jeśli student kształci się na kilku kierunkach studiów, może otrzymać stypendium tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku. Osiągnięcia naukowe oraz artystyczne wskazywane we wnioskach muszą być związane z odbywanymi studiami na danym kierunku.

Wnioski o stypendium na rok akademicki 2022/2023 zostaną rozpatrzone do 31 marca 2023 r.


Komu nie przysługuje stypendium?

Stypendium nie otrzyma student posiadający już tytuł zawodowy:

  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;

  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeśli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

O stypendium nie może również ubiegać się student, którego łączny okres studiów jest dłuższy niż 12 semestrów (w przypadku studiów I stopnia przekracza 9 semestrów, studiów II stopnia przekracza 7 semestrów).


W jaki sposób złożyć wniosek?

Wnioski można składać za pośrednictwem systemu OSF.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów.


NARADOWY DZIEŃ PAMIĘCI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO (kopiuj)