Szczegóły oferty pracy

Trener Osiedlowy

Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego

Poznań, Polska

Data dodania oferty:

14.03.2023

 

Praca

Opis oferty


OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE:
Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego poszukuje kandydatów na stanowisko
Trenera Osiedlowego.
Podstawowy zakres obowiązków:
Osoby na tym stanowisku będą odpowiedzialne za prowadzenie stałych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży na przyszkolnych boiskach ze sztuczną nawierzchnią na terenie miasta Poznania przez 7 miesięcy
(od 17 kwietnia do 12 listopada 2023 roku). Dodatkowo osoby te przeprowadzą obozy sportowe dla
uczestników programu.
Szczegółowy zakres obowiązków:
 należy stworzyć kilka grup dzieci i młodzieży (minimum 15 osobowych) i prowadzić z nimi
systematyczne zajęcia (3 do 5 godzin dziennie) wg harmonogramu (od 4 do 5 dni w tygodniu – w roku
szkolnym w godzinach popołudniowych, w wakacje w przedpołudniowych),
 zajęcia muszą być ciekawe i zróżnicowane (nie można skupiać się tylko i wyłącznie na jednej
dyscyplinie sportu),
 obowiązkowy udział w bezpłatnym szkoleniu Trenerów Osiedlowych w dniach 14-15.04.2023r.
Wymagania niezbędne:
 ukończony kurs wychowawców kolonijnych (można go ukończyć po rekrutacji),
 znajomość szerokiej gamy dyscyplin sportowych oraz podstawowych przepisów gier sportowych,
 dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,
 dyspozycyjność:
o od 4 do 5 dni w tygodniu (do wyboru, 3 do 5 godzin dziennie),
o przez cały okres programu w poniedziałki w godzinach 19:30 - 20:30 (zebrania organizacyjne –
średnio raz w miesiącu),
o w dniach 14.04.2023 do 15.04.2023 (bezpłatne, obowiązkowe szkolenie).
Oferujemy:
 atrakcyjne wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia – od 37 do 44 zł brutto za godzinę,
 bezpłatne szkolenie BHP,
 bezpłatny kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
 specjalną odzież sportową (kurtka, dres sportowy, t-shirt i inne),
 możliwość zdobycia bezcennego doświadczenia i praktyki.
Wymagane dokumenty:
 CV i list motywacyjny,
 kopie (skany) dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje, świadectw pracy
i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzającym doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,
 kopia oświadczenia- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowy do celów rekrutacji
przeprowadzanej przez Fundację na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w
Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań oraz oświadczam, że nie byłem/am skazany/na
prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszę się nieposzlakowaną opinią.”
Kompletne aplikacje należy wysyłać drogą mailową na adres awftrener@gmail.com do dnia 31 marca 2023
roku.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej http://trener.awf.poznan.pl
Telefon kontaktowy: +48 61 8355-050
Dodatkowe informacje:
 aplikacje otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane,
 kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
 kandydaci wstępnie zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą
mailową lub telefoniczną,
 informacje o ostatecznych wynikach naboru zostaną wysłane drogą mailową.

Adres składania aplikacji:

awftrener@gmail.com

 

618-355-050

Obszerne informację i wykaz dostępnych ofert pracy w pdf: 
- w języku polskim, 
- w języku angielskim.