Szczegóły oferty pracy

Stanowisko urzędnicze (kasjer) do Oddziału Finansowego Sąd Okręgowy w Poznaniu

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Poznań, Polska

Data dodania oferty:

 

Praca

Opis oferty

Sąd Okręgowy w Poznaniu
ul. Hejmowskiego 2, 61-736 Poznań
ogłasza konkurs nr 2/2023
na stanowisko urzędnicze (kasjer) do Oddziału Finansowego
miejsce pracy - Poznań

Od kandydatów wymagamy:
1. Wykształcenia średniego, ze zdanym egzaminem maturalnym.
2. Znajomości ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych.
3. Umiejętności stosowania w praktyce obowiązujących przepisów.
4. Umiejętności pracy w zespole.
5. Znajomości techniki pracy biurowej w tym bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakietu MS Office – Excel, Word, Outlook).
6. Nieposzlakowanej opinii i wysokiego poziomu kultury osobistej.
7. Odporności na stres, komunikatywności i zaangażowania.
8. Niekaralności.
Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie w księgowości budżetowej.
2. Doświadczenie w pracy ze środkami pieniężnymi.
3. Znajomość programu finansowo-księgowego SAP

Zakres podstawowych obowiązków: prowadzenie zaszłości kasowych, sprzedaż e-Znaków opłaty sądowej, przyjmowanie gotówki z tytułu opłat sądowych oraz innych dochodów budżetowych, odprowadzanie gotówki do banku, kompletowanie i dekretowanie dowodów księgowych, wprowadzanie danych do systemu finansowo-księgowego.
Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1. Podanie i CV (zawierające informacje określone w art. 221 § 1 KP).
2. Wypełnione druki załączonych do oferty oświadczeń*:
 o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 oświadczenie o zapoznaniu się z załączoną klauzulą informacyjną dla kandydata dot. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z jednoczesną zgodą na przetwarzanie tych danych,
 zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych.

Do zgłoszenia kandydaci powinni dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
i kwalifikacje.
Z uwagi na charakter wykonywanych zadań, może zaistnieć konieczność poddania się procedurom sprawdzającym przez inne organy/służby w celu uzyskania niezbędnych upoważnień/uprawnień.

Miejsce pracy: Poznań.
Liczba wolnych stanowisk: jedno z możliwością zwiększenia tej liczby o kolejne stanowiska.
Stanowisko pracy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przewidywana data rozpoczęcia pracy: I kwartał 2023 r.

*zgodnie z załączonymi na stronie www.poznan.so.gov.pl (w zakładce oferty pracy – konkurs 2/2023) wzorami

Wybrana osoba otrzyma propozycję zatrudnienia w ramach umowy o pracę na czas określony – 6 miesięcy. W okresie tym zobowiązana będzie do odbycia półrocznego stażu urzędniczego, po zakończeniu
którego – w przypadku pozytywnej oceny i opinii – będzie miała możliwość podpisania umowy na czas nieokreślony.


Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. 2014 poz. 400 – tj.).

Lista osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu – testu sprawdzającego wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów – zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.poznan.so.gov.pl w zakładce oferty pracy do dnia 31 stycznia 2023 roku wraz z podaniem dokładnej daty i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu konkursu.

Na dodatkowe pytania odpowiedzi udziela Kierownik Oddziału Finansowego pod nr telefonu: (61) 6283 121.

Zgłoszenie z dopiskiem „konkurs nr 2/2023 – kasjer – do Oddziału Finansowego”
należy przesłać na adres:
Sąd Okręgowy w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 2, 61 - 736 Poznań,
lub złożyć w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Poznaniu
w terminie do 24 stycznia 2023 roku

Uwaga:

Dokumentacja złożona w celach konkursowych przechowywana jest przez okres 1 roku.
W przypadku nie odebrania niniejszej dokumentacji, po upływie tego okresu dokumenty będą podlegały zniszczeniu.
Informujemy również, że od dnia 25 maja 2018 r. zastosowanie ma rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
zwane dalej „RODO”.
Nowe przepisy zmieniają podejście do ochrony danych osobowych i nakładają na administratorów danych nowe obowiązki, przyznając jednocześnie nowe prawa osobom, których dane dotyczą.

Adres składania aplikacji:

 

616-283-121

Obszerne informację i wykaz dostępnych ofert pracy w pdf: 
- w języku polskim, 
- w języku angielskim.