Szczegóły oferty pracy

Samodzielny referent / Inspektor / Specjalista ds. organizacyjno – administracyjnych umowa w celu zastępstwa (w obsłudze kancelarii)

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Poznań, Polska

Data dodania oferty:

22.02.2023

 

13.03.2023
Praca

Opis oferty

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym
OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO
1. Nazwa i adres jednostki:
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, 61-851 Poznań, ul. Zielona 8
2. Stanowisko:
Samodzielny referent / Inspektor / Specjalista ds. organizacyjno – administracyjnych
umowa w celu zastępstwa (w obsłudze kancelarii)
3. Podległość służbowa:
Kierownik Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego
4. Wymagania niezbędne na zajmowanym stanowisku:
− obywatelstwo polskie,
− wykształcenie wyższe lub średnie,
− pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
− brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
− nieposzlakowana opinia.
5. Wymagania dodatkowe:
− wysoka kultura osobista,
− biegła obsługa komputera (Word, Excel, Outlook),
− umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
− znajomość zasad stosowania instrukcji kancelaryjnej,
− znajomość przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej,
− znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
− znajomość przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych,
− umiejętność obsługiwania systemu e-PUAP,
− umiejętność redagowania pism,
− umiejętność organizacji pracy własnej oraz ustalania priorytetów,
− komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
− odpowiedzialność i sumienność,
− punktualność,
− staranność w prowadzeniu dokumentacji,
− zaangażowanie w wykonywane obowiązki.
6. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku, w szczególności:
− obsługa centralnego telefonu, faksu, konta mailowego i innych urządzeń biurowych,
− wykonywanie czynności kancelaryjnych wynikających z obowiązujących przepisów,
w tym m.in.:
a) obsługa elektronicznej skrzynki podawczej oraz poczty w systemie e-PUAP,
b) przyjmowanie, ewidencjonowanie, rejestrowanie i wysyłanie korespondencji w sposób
tradycyjny papierowy i elektroniczny,
c) obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów,
d) przekazywanie pism do dekretacji, do podpisu,
e) przekazywanie zadekretowanych przez Dyrektora pism do dalszego obiegu,
f) opatrywanie pism właściwymi pieczęciami,
g) odpowiednie zabezpieczenie dokumentów służbowych,
− obsługa i organizacja spotkań, narad na polecenie Dyrektora,
− obsługa klientów, tj. przyjmowanie i wydawanie dokumentów, udzielanie informacji, kierowanie
do odpowiednich osób merytorycznych,
− prowadzenie rejestru zarządzeń dyrektora,
− prowadzenie terminarza dyrektora,
− odpowiednie zabezpieczenie pieczęci i stempli,
− zastępowanie osoby na stanowisku obsługi sekretariatu.
7. Warunki pracy na danym stanowisku :
− etat – 8 godzin,
− zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (na zastępstwo),
− możliwość otrzymywania nagród zgodnie z regulaminem wynagradzania,
− możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez uczestnictwa w szkoleniach,
− świadczenia socjalne,
− możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego oraz opieki medycznej,
− miejsce pracy: Poznań, ul. Zielona 8 oraz praca na terenie m. Poznania i powiatu poznańskiego.
8. Informacja o wskaźniku zatrudnienia:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia
ogłoszenia w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
9. Wymagane dokumenty:
− CV,
− list motywacyjny,
− kopia lub odpis dokumentów potwierdzających:
o wykształcenie,
o staż pracy,
− oświadczenia:
1) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
2) o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa
skarbowe,
3) o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych,
− osoba niepełnosprawna, która zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.
13a ust. 2 – ustawy z dnia 21 listopada 2008r., o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz.
530), jest obowiązana do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego
niepełnosprawność.
10. Termin i miejsce składania dokumentów:
− wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać w terminie do dnia
13.03.2023 r., do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do kancelarii ZDP)
− dokumenty, które wpłyną do Zarządu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
− miejsce składania dokumentów:
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, 61-851 Poznań, ul. Zielona 8,
Kancelaria – pokój 026, parter budynku.
Dokumenty należy umieścić w kopercie oznaczonej: „Stanowisko ds. organizacyjno - administracyjnych”
11. Informacje o przebiegu postępowania pod numerem tel. 61 8593 433 – dział kadr i płac.
12. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na:
− stronie internetowej BIP Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu (www.bip.zdp.poznan.pl)
− tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.
13. Dodatkowe informacje:
− nie wzywa się do uzupełnienia wymaganych dokumentów,
− zaproszeni do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną kandydaci spełniający wymagania
formalne,
− ocena kwalifikacji kandydatów odbywać się będzie w miesiącu marcu 2023 r., w terminie określonym po
otrzymaniu aplikacji, o czym wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie,
− stosowane będą następujące metody i techniki naboru:
o praca na dokumentach złożonych przez kandydatów,
o rozmowa i/lub pisemny sprawdzian kwalifikacji.
14. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), zwane dalej RODO pragniemy Państwa poinformować o zasadach na jakich odbywa się przetwarzanie
danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach w tym zakresie:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61 -851
Poznań, e-mail: kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl, nr tel. 61 859 34 30, nr fax: 61 859 34 29, strona www:
www.zdp.poznan.pl
2. Z naszym Inspektorem ochrony danych Panią Agnieszką Sikora można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@zdp.poznan.pl
3. Państwa dane osobowe zawarte w aplikacji nadesłanej w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracy,
w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22[1] Kp) oraz ustawie o pracownikach samorządowych,
będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
W zakresie danych niewymaganych przepisami prawa Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody (art.
6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie bez wpływu
na dalszy proces rekrutacji. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na podany wyżej
adres mailowy lub osobiście w siedzibie Administratora
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne,
aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Urząd Ochrony
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
5. Państwa dane przetwarzane będą przez okres trwania rekrutacji. W stosunku do niektórych kandydatów także
przez 3 miesiące od daty publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń. Po tym czasie będą
niszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny. Dane osobowe (imię, nazwisko oraz adres zamieszkania)
będą przetwarzane przez okres 2 lat zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.
6. Państwa dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów
prawa, w tym w związku z ogłoszeniem wyników naboru dane mogą być upublicznione w BIP administratora.
Dane osobowe mogą być także ujawnione pracownikom Administratora, jak też podmiotom udzielającym mu
wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z postanowieniami RODO, na piśmie lub w formie
elektronicznej, w celach podanych powyżej oraz przy wykorzystaniu odpowiednich metod, służących
zagwarantowaniu bezpieczeństwa i poufności danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem EOG.

Adres składania aplikacji:

 

618593433

Obszerne informację i wykaz dostępnych ofert pracy w pdf: 
- w języku polskim, 
- w języku angielskim.