Szczegóły oferty pracy

PRAKTYKI ABSOLWENCKIE

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Poznań, Polska

Data dodania oferty:

10.08.2022

 

Praktyka

Opis oferty

..............................., dnia....................................roku
ZGODA
Ja, niżej podpisany/-a .......................................................................................... (imię
i nazwisko), posiadający/-a legitymujący/-a się .....................................................
numer...................................................... (rodzaj i numer dokumentu tożsamości) *
wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 32, 61 – 745 Poznań moich następujących danych
osobowych:............................................................................................................
...........................................................................................................................
..................................................................................................... (należy wskazać
kategorie danych osobowych objętych zgodą, np.: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-
mail, itp.), w następujących
celach:..................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
(należy wskazać cel przetwarzania danych objęty zgodą, np. w celu udziału w planowanych przyszłych
rekrutacjach przeprowadzanych przez tutejszy Sąd). Brak zgody uniemożliwi realizację celów
wskazanych w treści niniejszej zgody. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili
wycofana przez Pana/ Panią.
Oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną sporządzoną na podstawie art. 13
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych lub RODO) zamieszczoną pod adresem: www.poznan-nowemiasto.sr.gov.pl, zakładka
Informacje dla interesantów / Ochrona danych osobowych.
_______________________
czytelny podpis
* niepotrzebne skreślić

Adres składania aplikacji:

 

Obszerne informację i wykaz dostępnych ofert pracy w pdf: 
- w języku polskim, 
- w języku angielskim.