Szczegóły oferty pracy

Pracownik do Oddziału Finansowego Sądu Okręgowego w Poznaniu

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Poznań, Polska

Data dodania oferty:

 

Praca

Opis oferty

Sąd Okręgowy w Poznaniu
ul. Hejmowskiego 2, 61-736 Poznań

poszukuje osób zainteresowanych zatrudnieniem w ramach umowy
o pracę na zastępstwo nieobecnego pracownika
do Oddziału Finansowego
miejsce pracy – Poznań

Od kandydatów wymagamy:

1. Wykształcenia wyższego, minimum I stopnia, preferowane ekonomiczne.
2. Znajomości ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych.
3. Umiejętności stosowania w praktyce obowiązujących przepisów.
4. Umiejętności pracy w zespole.
5. Znajomości techniki pracy biurowej w tym bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakietu MS Office – Excel, Word, Outlook).
6. Nieposzlakowanej opinii i wysokiego poziomu kultury osobistej.
7. Odporności na stres, komunikatywności i zaangażowania.
8. Niekaralności.
Wymagania dodatkowe:

1. Mile widziane kierunkowe wykształcenie wyższe lub ukończone kursy z zakresu rachunkowości.
2. Doświadczenie w księgowości budżetowej.
3. Znajomość programu finansowo-księgowego SAP

Zakres podstawowych obowiązków: tworzenie bazy danych osób dokonujących wpłat/zwrotów na rachunek dochodów budżetowych Sądu Okręgowego oraz podległych sądów funkcjonalnych zgodnie z przepisami obowiązującej klasyfikacji paragrafowej; ustalanie właściwości wpłat dokonywanych na rachunek dochodów budżetowych prowadzony dla Sądu Okręgowego oraz podległych sądów funkcjonalnych; bieżące przekazywanie dowodów wpłat/zwrotów do wydziałów Sądu Okręgowego oraz podległych sądów funkcjonalnych (w formie wydruków lub elektronicznie); uzgadnianie obrotów z ewidencją należności sądowych Sądu Okręgowego oraz podległych sądów funkcjonalnych; kontrola poprawności danych i zapisów na kontach finansowych oraz przygotowywanie danych do sprawozdań i rozliczeń okresowych w zakresie dochodów budżetowych; dokonywanie kontroli formalnej i rachunkowej dokumentów księgowych oraz archiwizacja dokumentów. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1. Podanie i CV (zawierające informacje określone w art. 221 § 1 KP).
2. Wypełnione druki załączonych do oferty oświadczeń*:
 o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 oświadczenie o zapoznaniu się z załączoną klauzulą informacyjną dla kandydata dot. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z jednoczesną zgodą na przetwarzanie tych danych,
 zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych.

Do zgłoszenia kandydaci powinni dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
i kwalifikacje.


*zgodnie z załączonymi na stronie www.poznan.so.gov.pl (w zakładce oferty pracy) wzorami


Miejsce pracy: Poznań. Stanowisko pracy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przewidywana data rozpoczęcia pracy: II kwartał 2023 r.

Wymiar czasu pracy: pełen etat.

Liczba wolnych stanowisk: jedno.

W ramach dodatkowych świadczeń oferujemy:
 możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 dofinansowanie zakupu okularów/soczewek korekcyjnych do pracy przy komputerze,
 dodatek za wieloletnią pracę – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 trzynastą pensję - zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Z uwagi na charakter wykonywanych zadań, może zaistnieć konieczność poddania się procedurom sprawdzającym przez inne organy/służby w celu uzyskania niezbędnych upoważnień/uprawnień.

Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się telefonicznie.


Na dodatkowe pytania odpowiedzi udziela Kierownik Oddziału Finansowego pod nr telefonu: (61) 6283 121.

Zgłoszenie z dopiskiem
„Umowa na zastępstwo nieobecnego urzędnika
w Oddziale Finansowym”
należy przesłać na adres:
Sąd Okręgowy w Poznaniu, ul. Stanisława Hejmowskiego 2, 61 - 736 Poznań
lub złożyć w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Poznaniu

Uwaga:

Dokumentacja złożona w celach konkursowych przechowywana jest przez okres 1 roku.
W przypadku nie odebrania niniejszej dokumentacji, po upływie tego okresu dokumenty będą podlegały zniszczeniu.
Informujemy również, że od dnia 25 maja 2018 r. zastosowanie ma rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
zwane dalej „RODO”.
Nowe przepisy zmieniają podejście do ochrony danych osobowych i nakładają na administratorów danych nowe obowiązki, przyznając jednocześnie nowe prawa osobom, których dane dotyczą.

Adres składania aplikacji:

 

616-283-121

Obszerne informację i wykaz dostępnych ofert pracy w pdf: 
- w języku polskim, 
- w języku angielskim.