Szczegóły oferty pracy

pedagog/ pedagożka- miejskiego centrum interwencji kryzysowej w poznaniu

Miejski Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu (SOW)

Poznań,

Data dodania oferty:

02.06.2023

 

Praca

Opis oferty

Data publikacji: 2023-06-01
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.35.2023
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Stanowisko: pedagog/ pedagożka- miejskiego centrum interwencji kryzysowej w poznaniu
Informacje dodatkowe: miejsce pracy: Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu (SOW); umowa o pracę na cały etat, praca w systemie zmianowym

Zakres podstawowych czynności
1. Prowadzenie rozmów terapeutyczno- pedagogicznych.
2. Opracowywanie diagnozy oraz planu pomocy wyjścia z sytuacji kryzysowej oraz wsparcie pedagogiczne.
3. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.
4. Prowadzenie zajęć z profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy domowej.
5. Współpraca z instytucjami: szkoła, przedszkole, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, sądy rodzinne itp.

Wymagania obowiązkowe
1. Ukończone studia wyższena kierunku pedagogika lub kierunku pokrewnym, na dowolnym kierunku, uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie pedagogiki/resocjalizacji.
2. Umiejętność pracy w zespole.
3. Wiedza z zakresu interwencji kryzysowej.
4. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
6. Niekaralność lub brak toczących się wobec kandydata postępowań karnych lub dyscyplinarnych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego.

Wymagania dodatkowe
1. Doświadczenie z pracy z dziećmi i młodzieżą.
2. Staż pracy w instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz pomocy rodzinie.

Wymagane dokumenty
1. CV z listem motywacyjnym.
2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.
3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem.
4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
5. Oświadczenie o niekaralności lub braku toczących się wobec kandydata postępowań karnych lub dyscyplinarnych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego.

Inne informacje:
Prosimy o składanie ofert z dopiskiem; "Pedagog/pedagożka- MCIK- Nr ref. CUW-SAZ.4320.35.2023".

Miejsce pracy - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej ul. Dolne Chyby 10 w Poznaniu.

Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Rozbudowany system wynagradzania (płaca podstawowa, stażowe, nagrody, dodatki, 13stą pensję oraz świadczenia socjalne).

Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (szkolenia, superwizje).

Stanowisko jest przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Oferty można także składać elektronicznie na adres cuw@m.poznan.pl

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, tj. zawierające wszystkie dokumenty wskazane w sekcji "Wymagane dokumenty".

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%.

Składanie ofert
Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu, al. Niepodległości 27, 61-714 Poznań w terminie do 2023-06-26.

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych, w tym w zakresie wizerunku (zwanych łącznie "danymi osobowymi") jest MCIK, reprezentowane przez Dyrektorkę Panią Stellę Gołębiewską.
We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z IOD. Kontakt: iod7_mjo@um.poznan.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z przepisami Ustawy Kodeks Pracy, a także przepisami Ustawy o pracownikach samorządowych (art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO), w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym publikacji wyników rekrutacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Jeżeli przekazał/a Pan/i szerszy zakres danych niż wymagany wskazanymi powyżej przepisami prawa, to przetwarzamy je nad podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo Pani/Pana dane osobowe, mogą być przetwarzane w celach związanych z przyszłymi procesami rekrutacji, na podstawie odrębnie wyrażonej przez Panią/a zgody, która w dowolnym momencie może zostać cofnięta.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem w organizacji zatrudnienia tj. dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i księgową, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz innym podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.
Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
Osoby, których dane dotyczą mają prawo do: a)dostępu do treści danych osobowych b)żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe c)żądania usunięcia danych osobowych, gdy: dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
d)żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
Podanie danych osobowych wynikających z wymienionych wyżej aktów prawnych jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.


Adres składania aplikacji:

cuw@m.poznan.pl

 

Obszerne informację i wykaz dostępnych ofert pracy w pdf: 
- w języku polskim, 
- w języku angielskim.