Szczegóły oferty pracy

Doradca Zawodowy w Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Poznaniu

Wielkopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Poznaniu

Poznań, Polska

Data dodania oferty:

17.01.2023

 

Opis oferty

Wielkopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Poznaniu ogłasza
nabór kandydatów na wolne stanowisko
w Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w PoznaniuStanowisko i miejsce w strukturze organizacyjnej: Doradca zawodowy w Mobilnym
Centrum Informacji Zawodowej w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Poznaniu

Wymiar etatu: pełny etat
Konieczne czynne prawo jazdy

Miejsce wykonywania pracy: Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 roku Nr 211


Zakres obowiązków, m.in.:

• badanie i diagnozowanie lokalnego rynku pracy pod względem potrzeb edukacyjno-zawodowych,
• pomoc przy określaniu predyspozycji zawodowych klientów,
• badanie preferencji zawodowych, analiza mocnych i słabych stron klientów,
• udzielanie indywidualnych i grupowych porad zawodowych ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie zatrudnienia,
• udzielanie indywidualnych i grupowych informacji zawodowych o możliwościach szkolenia i kształcenia oraz o zawodach i rynku pracy, w tym prowadzenie zajęć z zakresu przedsiębiorczości i promowania samozatrudnienia,
• opracowywanie rocznego planu pracy jednostki w zakresie realizacji zadań,
• dbanie o promocję usług wśród klientów, • rozpowszechnianie informacji o prowadzonych działaniach na lokalnym rynku.


Wymagania niezbędne:

• wykształcenie wyższe ze specjalnością doradztwo bądź poradnictwo zawodowe lub ukończone specjalistyczne studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego, socjologii, psychologii, pedagogiki, pedagogiki pracy,
• doświadczenie w prowadzeniu warsztatów grupowych i porad indywidualnych z doradztwa zawodowego,
• bardzo dobra organizacja pracy,
• kreatywność,
• posiadanie prawa jazdy i umiejętność prowadzenia samochodu, również w trudnych warunkach atmosferycznych,
• znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i internetu,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• CV
• list motywacyjny
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa umyślne
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)


Prosimy o przesyłanie ofert:
• mailowo na adres: ofertypoznan@ohp.pl • pocztą na adres: Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP
61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 211
lub
• składanie dokumentów osobiście w Sekretariacie Wielkopolskiej Wojewódzkiej
Komendy OHP w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 211, III piętro

z podaniem w ofercie nr 05/22.


Dodatkowe informacje:
Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 61 831 24 79.

Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP w Poznaniu zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Łucja Zielińska
Wojewódzki Komendant WWK OHP w Poznaniu


Adres składania aplikacji:

ofertypoznan@ohp.pl

 

618312479

Obszerne informację i wykaz dostępnych ofert pracy w pdf: 
- w języku polskim, 
- w języku angielskim.