Szczegóły oferty pracy

Administrator ds. obsługi infolinii w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. F/1/23

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Poznań, Polska

Data dodania oferty:

28.03.2023

 

03.04.2023
Praca

Opis oferty


pl. Wolności 17, 61-739 Poznań
tel. 61-850-87-77, fax 61-850-87-76
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: sc@poznan.uw.gov.pl
www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117
Bezpieczna Przystań
Projekt "Wielkopolska – Wspólna Przyszłość”
współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Ogłoszenie o naborze z dnia 21 marca 2023 r.
WYMIAR ETATU: 1
LICZBA ETATÓW: 8
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
administrator
ds. obsługi infolinii
w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. F/1/23
Zatrudnienie na czas realizacji projektu „Wielkopolska – Wspólna Przyszłość” współfinansowanego z Programu
Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Poznań
ul. Wiśniowa 13a
ADRES URZĘDU:
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
WARUNKI PRACY:
• praca związana z telefoniczną obsługą klientów i poczty oraz wykonywaniem typowych prac
administracyjno-biurowych z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
• stres związany z obsługą klientów zewnętrznych
• stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla takich
stanowisk pracy
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. na dobę z koniecznością przemieszczania się
w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację
• pomieszczenia wewnątrz budynku są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami
PRACOWNIKOM OFERUJEMY:
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas trwania projektu
• dodatek stażowy do wynagrodzenia zasadniczego
• dodatkowe wynagrodzenie roczne
• dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-
rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
• możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego
ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY:
• obsługa infolinii i udzielanie informacji w zakresie:
− przedłużania wiz,
− udzielania zezwoleń na pobyt czasowy i na pobyt stały
− udzielania zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
− wydania dokumentu podróży i tymczasowego dokumentu podróży,
− rejestracji pobytu obywateli UE,
− wydania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE,
− wydawania zaproszeń,
− wydawania i przedłużania zezwoleń na pracę cudzoziemców,
− spraw związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium RP,
− wydawania kart pobytu, zaświadczeń i innych dokumentów wydawanych w sprawach
pl. Wolności 17, 61-739 Poznań
tel. 61-850-87-77, fax 61-850-87-76
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: sc@poznan.uw.gov.pl
www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117
Bezpieczna Przystań
Projekt "Wielkopolska – Wspólna Przyszłość”
współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
cudzoziemców,
− dostępu do elektronicznego śledzenia statusu spraw prowadzonych w Wydziale,
• obsługa skrzynki mailowej w zakresie odbierania wiadomości i udzielania odpowiedzi na zapytania
• telefoniczna rejestracja wizyt
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
• wykształcenie: minimum średnie
• dobra znajomość języka angielskiego
• znajomość ustawy o cudzoziemcach
• znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
• znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
• komunikatywność, umiejętność argumentowania
WYMAGANIA DODATKOWE
• znajomość języka ukraińskiego, rosyjskiego
• umiejętność działania w sytuacjach stresowych
• umiejętność pracy w zespole
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• CV i list motywacyjny
• oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o prywatności zamieszczoną na stronie Urzędu
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe
• kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
• kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego lub pisemne oświadczenie kandydata
o znajomości języka obcego
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 3 kwietnia 2023 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Punkt Informacyjny w holu Urzędu
(z podaniem w ofercie nr ref. F/1/23)
ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI APLIKOWANIA ONLINE DOSTĘPNEJ NA STRONIE:
www.poznan.uw.gov.pl/oferty-pracy
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Informacja o prywatności (zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.) zamieszczona została na stronie internetowej WUW pod adresem:
www.poznan.uw.gov.pl/oferty-pracy
INNE INFORMACJE:
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem:
pl. Wolności 17, 61-739 Poznań
tel. 61-850-87-77, fax 61-850-87-76
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: sc@poznan.uw.gov.pl
www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117
Bezpieczna Przystań
Projekt "Wielkopolska – Wspólna Przyszłość”
współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
http://www.poznan.uw.gov.pl/sites/default/files/zalaczniki/wzor_oswiadczen_-_nabory.pdf
Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie,
drogą elektroniczną lub pocztową.
Z uwagi na sytuację epidemiczną rekrutacja może być przeprowadzona w trybie zdalnym/on-line.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze miesięczne brutto: 3900 zł
Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 13 49, 61 854 19
91, 61 854 11 87.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na
płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową,
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Adres składania aplikacji:

sc@poznan.uw.gov.pl

 

61-850-87-76

Obszerne informację i wykaz dostępnych ofert pracy w pdf: 
- w języku polskim, 
- w języku angielskim.